၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ရရွိေရး ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေန

၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ရရွိေရး ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေန
August 16, 2017 Fame Asian

3:11 pm
၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ရရွိေရး ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေန

electric_tower-
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၁၆

၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၃၁၀) ျဖင့္ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္း (NEP) အား အဆင့္(၄) ဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လ်ွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ က ေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႈိင္းဘြဲ႕ မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ဦးခင္ခ်ိဳ ေမးျမန္းေသာ ” လၽွပ္စစ္က႑ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚေနမႈ ကာမိေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေန၊ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္စက္ သုံးစြဲသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားေနရာမွာ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ အစားထိုး ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အစားထိုးၿပီးေနရာ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားမွ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ (၅)ႏွစ္ကာလအတြင္း လၽွပ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေရး ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ” ေမးခြန္းအေပၚ ျပန္လည္ေျဖဆိုရာအတြင္ ဒု၀န္ၾကီးက ယခုကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒု၀န္ၾကီးက လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ အရံႈးျဖစ္ေပၚမႈကာမိေစရန္ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖစ္ေပၚေနသည့္ Technical ပိုင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း မမီေသာႀကိဳး၊ ေႀကြသီးမ်ားကို လဲလွယ္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲရံု တို႔၏ ခ်ိတ္ဆက္ မႈေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ Analogue Meter မ်ားအစား Digital Meter မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ Non Technical ပိုင္းဆိုင္ရာ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဓာတ္အား ခိုးယူသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ မသမာမႈမရွိေစေရး ဓာတ္အားေရာင္း ခ်ယူနစ္မ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ ေငြေကာက္ခံ ႏိုင္ေရးတို႔ကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၂၁-၂၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ (၅) ႏွစ္ စီမံခ်က္အား ေရးဆြဲထားရာ ၂၀၂၁-၂၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အၿပီး ဒီဇယ္ ဓာတ္အားေပး စက္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္အားရရွိသံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ ၆၆ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာ၂၉ ရြာအား ဓာတ္အားစနစ္မွ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၃၁၀) ျဖင့္ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရွိေရး စီမံကိန္း (NEP) အား အဆင့္(၄) ဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ႏိုင္ငံတကာႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ မ်ား ရယူ၍လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္တြင္ လ်ာထား တင္ျပ၍ လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ပုဂၢလိက၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို အားေပးေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာ ဓာတ္အားခႏႈန္းထား မ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ကာမိေစမည့္ ထိုက္သင့္သ ည့္ ေဈးႏႈန္းျဖစ္ ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားသိရွိ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ပူးေပါင္း ပါဝင္လာရန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ မွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဒု၀န္ၾကီးကဆိုသည္။

SLM ၊ YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*