ယခုႏွစ္မူဝါဒျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ သက္တမ္းမ်ားႏွင့္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္ကိုမၾကာမီေၾကညာေပးမည္

ယခုႏွစ္မူဝါဒျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ သက္တမ္းမ်ားႏွင့္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္ကိုမၾကာမီေၾကညာေပးမည္
October 23, 2017 Fame Asian

1:11 pm
ယခုႏွစ္မူဝါဒျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ သက္တမ္းမ်ားႏွင့္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္ကိုမၾကာမီေၾကညာေပးမည္

1

ေနျပည္ေတာ္ ၊ေအာက္တိုဘာ (၂၃)

လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဘယ္ေမာင္းတစ္မ်ိဳးထဲသာ တင္သြင္းရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီးယခုႏွစ္မူဝါဒျဖင့္ ကားပါမစ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ႏွင့္ပါမစ္သက္တမ္းမ်ားကို မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန(ေနျပည္ေတာ္)မွသိရသည္။

“ဘယ္ေန႔ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ရမယ္၊ေနာက္ၿပီးပါမစ္သက္တမ္းေတြကိုလည္း ဘယ္အခ်ိန္ထိ ေပးမယ္ဆိုတာ အတိအက်ကို ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ေၾကညာေပးပါမယ္၊မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ေၾကညာမွာပါ”ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္ ကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္မူဝါဒျဖင့္ကားတင္သြင္းသည့္ ပါမစ္သက္တမ္းမ်ားကို သက္တမ္းတိုးခြင့္ မည္မွ်ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ကားတင္သြင္းသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားလွ်က္ရွိေနသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ကားပါမစ္မ်ားကို သံုးလေပးၿပီးပထမအႀကိမ္သက္တမ္းတိုးပါကႏွစ္လႏွင့္ဒုတိယအၿငိမ္သက္တမ္းတိုးပါကတစ္လစုစုေပါင္း(၆)လအထိ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

ယခုအခါ ေရွ႕ႏွစ္တြင္မူဝါဒအေျပာင္းအလည္းေၾကာင့္ ကားပါမစ္သက္တမ္းကိုလည္း ပံုမွန္အတိုင္းခြင့္ျပဳမျပဳကို စိတ္ဝင္စားလွ်က္ရွိေနသည္။

ယခင္ပံုမွန္အတိုင္းသာ ခြင့္ျပဳေပးပါက ဒီဇင္ဘာလတြင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကားပါမစ္မ်ားသည္ ေရွ႕ႏွစ္(၆)လပိုင္းအထိသက္တမ္းတိုးၿပီး တင္သြင္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*