ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား တည္ေထာင္ေနၿပီ

ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား တည္ေထာင္ေနၿပီ
May 3, 2017 Asian Fame

5:15 pm
ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား တည္ေထာင္ေနၿပီ

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂

ဆန္စပါးက႑တြင္ ရန္ပံုေငြ ကန္ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ ျဖင့္ ျပည္တြင္း စပါးအဓိကစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္၌ လယ္ ယာဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား တည္ေထာင္သြားမည့္ စီမံကိန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီဟု ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

လယ္ယာက႑တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ လယ္ယာစီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာ (ဗွဃ)စီမံကိန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ တို႔ရွိ ေနရာေပါင္း ၃၃ ခု၌ ၄ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ ယာစီးပြား အမ်ားပိုင္ေကာ္ပို ေရးရွင္း ၾဗဏဃဥ တို႔ ပူး ေပါင္းကာ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာ ငွားရမ္းေပး ျခင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုး သတ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်ေပး ျခင္း၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ စိုက္ ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၏ နည္းပညာ အ ခက္အခဲမ်ားကို ၫိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအျပင္ ထြက္ရွိလာေသာ စပါးမ်ား ကိုပါ ဝယ္ယူ ေပးႏုိင္ေစရန္ ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိလယ္ယာက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္း၊ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပိုင္းတို႔၌ အားနည္းေနရျခင္းမွာ အ က်ဳိးအျမတ္နည္းပါး၍ ဆုံး႐ံႈး ႏိုင္ေျခမ်ားသျဖင့္ လယ္ယာက႑ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါး ျခင္းအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွ သာလွ်င္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ေက်း လက္ေနျပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Service Center ၃၃ ခုကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၉ ေနရာ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ၇ ေနရာ၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆ ေနရာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၃ ေနရာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ ေနရာ၊ မြန္ျပည္နယ္ တြင္ ၁ ေနရာ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ၂ ေနရာ၊ ရွမ္းျပည္ နယ္တြင္ ၁ ေနရာ၊ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ ၁ ေနရာ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ ေနရာ စသည္တို႔တြင္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္အႀကီးစား ကန္ ထ႐ိုက္လယ္ယာစနစ္ ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္ပံုစံမ်ား ေရးဆြဲလ်က္ ရွိၿပီး လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ တစ္ဧကလွ်င္ တစ္ သိန္းခြဲ ထပ္ေဆာင္းေထာက္ ပ့ံႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*