ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီးဌာနမွ ေစ်းျပိဳင္တင္ဒါေခၚယူ

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီးဌာနမွ ေစ်းျပိဳင္တင္ဒါေခၚယူ
March 5, 2018 Fame Asian

11:21 am
ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီးဌာနမွ ေစ်းျပိဳင္တင္ဒါေခၚယူ

pyankyarryay

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*