ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မႏၲေလးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မႏၲေလးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီ
May 31, 2017 Asian Fame

4:01 pm
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မႏၲေလးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီ

မွဴးအိမ္ေဇာ္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Business ForPeace – B4P) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက UNGC Network Myanmar ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းတို႔ ေမ ၂၈ ရက္ေန႔က သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေရးအတြက္ United Nations Global Compact Network Myanmar ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အျပင္ ယခုအခါ မႏၱေလး တုိင္းေဒသႀကီးရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Business For Peace – B4P သည္ United Nations GlobalCompact ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳလက္ မွတ္ေရးထိုးၿပီး United Nations Global Compact Network Myanmar တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားက အေထာက္အကူျပဳလာေစရန္ျဖစ္သည္။

တာဝန္ေက်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ေရး၊ သက္ေမြးပညာကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး စသည္တို႔ကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္ကူညီရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ၏ Global Compact (UNGC) မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ယူမႈ ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာၾကရန္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က မႏၲေလးေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တုိက္တြန္းသည္။ လက္ရွိတြင္ UNGC သို႔ ကတိျပဳလက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိ ေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပါဝင္မႈ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရပ္တည္ေနသည္။ ”ကမၻာမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္သားအခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာရမည္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရမည္၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို အားမေပး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု UNGC မွ ျပ႒ာန္းထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*