ေလလြင့္ေနလား ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား

ေလလြင့္ေနလား ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား
December 14, 2016 Asian Fame

7:27 am
ေလလြင့္ေနလား ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား

edu-feature-2

အေျခခံပညာက႑မွ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။အထူးသျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအျပင္အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တို႔တြင္လည္းျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအမွတ္ (၂)မဲဆႏၵနယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ဳိးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုး ကားၿပီး Popular News ကိုေျပာသည္။

၎သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနသည့္ ယင္းကိစၥရပ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ၾကပ္မတ္ေပးရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့သူ ျဖစ္သည္။”တိုင္စာေတြလည္း ကြၽန္ေတာ့္ဆီေရာက္ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ေတြဆီသြားတဲ့အခါ ေက်းရြာေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကို ဒီအေၾကာင္း ထည့္ထည့္ေျပာၾကတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကး သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး မွဴးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာမူမ်ား အတိအက်လိုက္နာ ရန္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက ထိေရာက္စြာအေရး ယူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးစာထုတ္ထား ရသည့္ကိန္းဆိုက္ေနသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးၫႊန္ၾကားခဲ့သူတိုင္း လႊတ္ေတာ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္သူထြန္းက သူ႕အေနျဖင့္ ယင္းစာထုတ္ရျခင္းမွာ တိုင္တန္းလာမႈမ်ား၊ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကားသိ ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ”ဒါဟာ အဂတိလိုက္စားမႈပဲ၊ လံုးဝလက္မခံဘူး”ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္သူထြန္းက ဆက္ေျပာသည္။

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေျခလွမ္း အစ

ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ (School Grant Program) သည္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြထဲကမဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့ဘဏ္မွ (အတိုးမဲ့) ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ၊ AusAID Multi-Donor Trust Fund (MDTF) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ၊ စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ နီးပါးကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ခြဲေဝခ်ထားေပးမည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့တစ္ခုဟု ထိုစဥ္က အစိုးရအရာရွိမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းျပခဲ့သည္။

ထိုေငြသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေခ်းယူကာ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေငြေၾကးကန္႕သတ္ခ်က္အရ ထိုႏွစ္မွ စကာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း ၄ ႏွစ္အထိသာ ေငြေၾကးေထာက္ ပံ့ေပးမည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ရန္ ယခင္အစိုးရက စီမံခဲ့သည္။ ယခင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအႀကီးအ ကဲအခ်ိဳ႕၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ လံုးကို ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္တစ္ခုတည္း သံုး စြဲမည္မဟုတ္ဘဲ ထိုထဲမွ အခ်ိဳ႕တို႔ကို လို အပ္သည့္ အျခားေသာပညာေရးက႑တို႔ တြင္ စနစ္တက်သံုးစြဲမည္ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ေထာက္ပံ့မႈပံုစံ

ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေပ အပ္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ တစ္ပံုစံတည္းသတ္ မွတ္တြက္ခ်က္ၿပီး ေပးသည့္နည္းလမ္း ထို ႏွစ္ခုကို အသံုးျပဳၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လက္ရွိတြင္ ေပးအပ္ေနသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္း သားအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္သည့္ နည္းလမ္းကို အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ မူလြန္၊ လခြဲေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတို႔ တြင္ အသံုးျပဳၿပီး တစ္ပံုစံတည္း သတ္မွတ္ တြက္ခ်က္ကာ ေပးသည့္နည္းလမ္းကိုမူ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲမ်ားတြင္သာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည္။

အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ မူလြန္၊ လခြဲေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတို႔ တြင္ အသံုးျပဳသည့္စနစ္အရ ေက်ာင္းသား ၅ဝ ေအာက္ကို ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း၊ ၅၁ ေယာက္ႏွင့္ ၁ဝဝ ၾကားရွိေက်ာင္းကို ေငြ က်ပ္ ၈ သိန္း၊ ၁ဝ၁ ေယာက္ႏွင့္ ၂ဝဝ ၾကား ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္း စသည္ျဖင့္ တိုးတိုးသြားကာ ေက်ာင္း သား ဦးေရ ၂၅ဝ၁ မွအထက္ရွိေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းကို ေငြက်ပ္ ၄၂ သိန္းအထိ လက္ ရွိတြင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရေနသည္။အထက ခြဲမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားကိုမူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ၅ဝဝဝ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ပံုေသ ၅ သိန္းက်ပ္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ဝန္ႀကီး ဌာနက ေပးအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ၄ဝဝ ရွိ သည့္ အထက ခြဲေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ ငါးသိန္းက်ပ္ေပါင္းကာ ၂၅ သိန္းက်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ထုတ္ယူရသည္။ ထိုအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာေကာ္ မတီဝင္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ထုတ္ယူ၍လည္းရ သည္။ သံုးစြဲမႈကို ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳရမည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးထား သည္။ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးက ဥကၠ႒၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ မိဘဆရာအသင္းဝင္အခ်ိဳ႕၊ ဆရာ၊ ဆရာမ စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ပါဝင္ရသည္။ သံုးစြဲမႈကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကသာ အသံုးျပဳရသည္။ ထိုေခါင္းစဥ္တို႔ကို ျပည္တြင္းခရီးစရိတ္၊ လုပ္အားခ၊ ငွားရမ္းခ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ၊ ႐ံုးအသံုးအေဆာင္၊ တံဆိပ္ေခါင္း၊ တယ္လီ ဖုန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ၊ သတင္းစာ စာ နယ္ဇင္း၊ လုပ္ငန္းသံုး၊ အစားအစာဧည့္ခံ စရိတ္၊ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲႏွင့္အျခားတို႔ဟု သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ယင္းအျပင္ ေက်ာင္းေထာက္ ပံ့ေၾကး ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို အနည္းဆံုး ၃ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္ ရ/သံုး ေငြစာရင္းကို ေကာ္မတီဝင္မ်ားထံရွင္းလင္းရန္ ေကာ္ မတီဥကၠ႒တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ၫႊန္ ၾကားထားေသးသည္။

ျပႆနာက ဘယ္မွာစ

အစည္းအေဝး မလုပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲလိုက္မႈကို ေကာ္မတီဝင္မ်ား မသိလိုက္ ျခင္း၊ အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ မယူ ျခင္းတို႔ကို ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးအခ်ိဳ႕က လက္ရွိတြင္ လုပ္ေနၾကသည္ ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္သူထြန္းက သူ႕ထံ ေရာက္လာသည့္တိုင္စာတို႔ကို အေျခခံကာ ေျပာသည္။ ”ဒါေတြနဲ႔ျပႆနာတက္တာမ်ားတယ္” ဟု သူက ရွင္းျပသည္။တိုင္ၾကသူတို႔ထဲတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ရပ္ရြာက အႀကီးအကဲမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္သူထြန္းကေျပာၿပီး တိုင္ၾကားသင့္သည့္ကိစၥဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာသည္။ တိုင္စာရမႈမ်ားအရ တိုင္ၾကားမႈသည္ ၿမိဳ႕ျပထက္ ေက်းရြာတို႔က အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။

ပညာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တိတိက်က်လိုက္နာ၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးအ တြက္ အထူးစီမံၾကပ္မတ္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား ကိုယ္က်ဳိးရွာ အလြဲသုံးစားျပဳေနသူမ်ားရွိပါ ကလည္း တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အ ဆင့္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သိရွိမႈမ်ားအရ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာသည္။အေရးယူေနသည့္အေျခအေန၊ စံုစမ္း ေနသည့္ျဖစ္စဥ္တို႔ကို ဒုတိယဝန္ႀကီးက အေသးစိတ္ မေျပာခဲ့ေပ။

ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာမွ
ဒီျပႆနာက ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပါ

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားစေပးၿပီး မၾကာမီကာလမွာပင္ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ အေရးယူခံခဲ့ရဖူး သည့္ ျဖစ္ရပ္ရွိခဲ့သည္။ယင္းက ျပည္ၿမိဳ႕ မူလတန္းေက်ာင္း သားမ်ား ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္ သိန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ကို မသမာမႈျပဳသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီက ပဲခူးတိုင္းပညာေရးမွဴး၊ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္တိုင္းခြဲ ပညာေရးမွဴး၊ ျပည္ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴးတို႔ကို ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးကို ျပည္ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ဦးစီအရာရွိ အျဖစ္ ရာထူးတစ္ဆင့္ခ်ျပစ္ဒဏ္၊ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးကို ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးသို႔ မူလရာထူးအတိုင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း၊ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးကို ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ပညာ ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ မူလရာထူးအတိုင္းေျပာင္းေရႊ႕ေစၿပီး လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ႏွစ္ဦးကိုလည္း နယ္ေျပာင္းျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ႐ံုးမွ စာေရး(၂)ကိုလည္း ျပင္းထန္စြာသတိ ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈအတြက္ ပညာေရးမွဴးေဟာင္းႏွင့္ စာေရး(၃)တို႔ကို ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၇၃၅ /၂ဝ၁၄ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄ဝ၉ အရ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အခ်ိန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႀကီးမားသည့္ တိုင္တန္းမႈတစ္ခုတေလရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း သိပ္မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ မသမာမႈမရွိ ေတာ့ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ ရဲစခန္းသို႔ အမႈ ဖြင့္တိုင္တန္းသည့္ကိစၥ တက္မလာသည္ ကိုသာ သိပ္မေတြ႕ရဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေသခ်ာကိုင္တြယ္ေပးပါ

လက္ရွိ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိ ေနသည္ဟု သတင္းထြက္လာသည့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြသည္ ျပည္ပမွ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြျဖစ္သည္။ အတိုးမဲ့ဟု ဆိုလိုေသာ္ျငား လည္း တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္ေပးရမည့္ေငြျဖစ္သည္။ ခုႏွိမ္ မႏွိမ္က ေနာက္ပိုင္းကိစၥျဖစ္ သည္။ ထိုေငြကို ျပည္သူတို႔က ျပန္ဆပ္ေပး ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္က်ရန္ ေလလြင့္မႈ မရွိရန္ ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲစုစုေပါင္း ၃၅၁၃ ေက်ာင္းတို႔အ တြက္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္း စီျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေပးရသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၅၆၅ သိန္း ျဖစ္ သည္။ ထိုေက်ာင္းတို႔တြင္ ပညာသင္ေန သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉၂၈၃ဝ၈ ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္ေထာက္ပံ့ရေငြသည္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၆၄၁၅သိန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ ထိုေငြေၾကးတို႔က မူလြန္၊ မူလတန္း ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲ စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၁၉၇၁ ေက်ာင္းအတြက္ မပါေသး။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ေငြေၾကးျဖစ္၍ အား လံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟုေျပာလွ်င္ လြန္ အံ့မထင္။ ယခုျပႆနာတက္ေနသည့္ ကိစၥသည္ ေက်ာင္းအားလံုးတြင္ မဟုတ္။ ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအနက္မွ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္၍ ထိုအနည္းငယ္ကိုမေျဖရွင္းလွ်င္ ထို ေငြကို အနာဂတ္ျပည္သူတို႔ကသာ ျပည္ပ သို႔ ဆပ္ေပးရန္ ခုကတည္းက အလုပ္ႀကိဳး စား႐ံုမွတစ္ပါး အျခားရွိေတာ့မည္မဟုတ္ ေပ။

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*