ျပည္သူမ်ားပါ ပါ၀င္မွသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ေျပာ

ျပည္သူမ်ားပါ ပါ၀င္မွသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ေျပာ
June 5, 2018 Fame Asian

2:13 pm
ျပည္သူမ်ားပါ ပါ၀င္မွသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ေျပာ

34605339_1813843375326286_7232452415084036096_n

 

ရန္ကုန္၊ဇြန္ ၆

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၂၁(ဂ)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ျပတစ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တာဝန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕မွလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စား လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္စိုးမိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္မာေဌးက ယေန႔ က်င္းပေသာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခု အျဖစ္ ကာကြယ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ၊ အစီအစဥ္ရိွပါက မည္သည့္အခိ်န္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ႏွင့္ အစီအစဥ္မရိွပါက မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္”ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးခြန္းကို ေမးခဲ့ရာ ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္စိုးမိုးက အထက္ပါစကားမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ လူဦးေရးထူထပ္သည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ မ်ားျပားပါေၾကာင္း၊ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားသည္ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ရရိွေရးအတြက္ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေသာ တရားရံုးမ်ားမွ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေၾကာင္း လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးက ထည့္သြင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကာယိေျႏၵထိခိုက္ေစာ္ကားမႈမ်ားမျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ျပဌာန္းေပးထားသည္။

မည္သူမဆို မိန္းကေလးတစ္ဦး၏ ကာအိေျႏၵကို ပ်က္စီးေစရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကာယိေျႏၵကို ပ်က္စီးတန္ရာသည္ကိုသိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုမိန္းမကို လက္ေရာက္က်ဴးလြန္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အႏုိင္အထက္ျပဳမႈကို ျပဳလွ်င္ ထုိသူအား (၂)ႏွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က (၄၇၇)မႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က (၄၆၄)မႈ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က (၅၃၃)မႈ ဟသည္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိန္းမႈ တုိင္တန္းမႈ (၂၇၀)မႈအနက္ ရိုးရိုးမုဒိမ္းမႈ (၇၈)မႈ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ (၇၈)ဦးအားလည္းေကာင္း၊ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ (၁၉၂)မႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ (၁၉၄)ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီးတရားစြဲတင္ပို႕ခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္အထိ ထိေရာက္ျပစ္ဒဏ္ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးက ဆက္လက္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*