မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း အပိုကိုင်ဆောင်ထားသူများ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နောက်ဆုံးထား၍မြို့နယ်လဝက ရုံးများသို့ အပ်နှံရမည်

မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း အပိုကိုင်ဆောင်ထားသူများ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နောက်ဆုံးထား၍မြို့နယ်လဝက ရုံးများသို့ အပ်နှံရမည်
September 20, 2022 Popular Journal

မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း အပိုကိုင်ဆောင်ထားသူများ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နောက်ဆုံးထား၍မြို့နယ်လဝက ရုံးများသို့ အပ်နှံရမည်  


မှတ်ပုံတင် ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးသူများ၊အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်ပြီး မှတ်ပုံတင်မပြုလုပ်ရသေးသူများသည် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများတွင် သွားရောက်၍ ဖြေရှင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကာ ပန်းခင်းစီမံချက်များဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ထို့ပြင် အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီးသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် အသက်အပိုင်းအခြားအတိုင်း ပြန်လည်လဲလှယ်ရမည်ဖြစ်သည်။

အလားတူ မှတ်ပုံတင်တွင်ပါရှိသည့် အချက်အ လက်များ ကွဲလွဲပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများ၌ သွားရောက်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် မှတ်ပုံတင်(၁)ခုထက်ပို၍ ကိုင်ဆောင်ထားရှိခြင်းမပြုရဘဲ ကိုင်ဆောင်ထားပါက သက်ဆိုင်ရာမြိုနယ်လဝကရုံးများတွင် အမြန်သွားရောက်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ကာ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်အထိ အပ်နှံခြင်းမပြုပါက နောက်ဆုံးထုတ်ယူသည့် မှတ်ပုံတင်ကတ်ကိုသာ အတည်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကတ်အပိုများအား ပယ်ဖျက်စာရင်းသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကတ်ပြား (အမတ)ကိုင်ဆောင်ထားသူများအနက် ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသူများသည် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများတွင် မှတ်ပုံတင်ကတ်သို့ ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် မိမိ၏ မှတ်ပုံတင်ကတ်အား အခြားသူတစ်ဦးမှ ကိုင်ဆောင်ထားသည်ဟု သံသယရှိပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများသို့ သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

သန်းခေါင်စာရင်း(အထစ)ပျောက် ဆုံး/ပျက်စီးနေသူများသည် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်  လဝက ရုံးများသို့ သတင်းပို့ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကာ သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် အိမ် ထောင်စုဝင်များသည် မှတ်ပုံတင်ရရှိပါက မှတ်ပုံတင်ကတ်အမှတ်အား မြို့နယ် လဝက ရုံးများတွင်မဖြစ်မနေ ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များနှင့်မှတ်ပုံတင်ကတ်ပါ အချက်အလက်များကွဲလွဲနေပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများ၌ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် သန်းခေါင်စာရင်း(၁)ခုထက်ပို၍ ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများသို့အပ်နှံရမည်ဖြစ်ကာ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်အထိ အပ်နှံခြင်းမရှိပါက နောက်ဆုံးထုတ်ယူထားသည့် သန်းခေါင်စာရင်းကိုသာ အတည်ပြု၍ ယခင် သန်းခေါင်စာရင်းများအား ပယ်ဖျက်စာရင်းသွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။

သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များ(ပြောင်းဝင်/ပြောင်းထွက်/မွေးဖွားသေဆုံးခြင်း)၊ပြောင်း လဲမှုရှိချိန်တိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများ၌ နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် မည်သည့်အရပ်ဒေသတွင်မှ သန်းခေါင်စာရင်း မရှိသေးသူများအား နီးစပ်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများတွင် ပန်းခင်းစီမံချက်အရ စီစစ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာနမှ e-ID Biographic Registration Software နည်းပညာဖြင့် နိုင်ငံသား၊ဧည့်နိုင်ငံသား၊နိုင်ငံ သားပြုခွင့်ရသူနှင့်အခြားအသိအမှတ်ပြုကတ်တစ်မျိုးမျိုးကိုင်ဆောင်သူ(၅၂)သန်းကျော်အား စာရင်းသွင်းပြီးဖြစ်၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မှတ်ပုံတင်ကတ်နှင့်အခြားအသိအမှတ်ပြုကတ်များ၊သန်းခေါင်စာရင်း၏ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းများကွဲလွဲခြင်း၊အပိုကိုင်ဆောင်ခြင်းများအား နီးစပ်ရာမြို့နယ် လဝက ရုံးများ၌ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကာ သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပါက ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အသိပေးကြေညာခဲ့သည်။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*