Letters from Editor

 • Mar082017

  ႏိုးၾကားေသာသတိ အစဥ္ရွိေစ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

  လူတို႔တြင္ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားျခင္းတို႔ ရွိသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ မိမိၾကားသိရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ မိမိ၏ ယုံၾကည္လက္ခံမႈႏွင့္ မိမိ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရႀကိဳတင္မွန္းဆစိတ္ကူး၍ ............

  Read more
 • Mar012017

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ NCA ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ပံုစံ

  လက္ရွိအခ်ိန္သည္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး မူကိုလက္ကိုင္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို အေလးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ................

  Read more
 • Feb222017

  အကူအညီလိုေနေသာ ‘ကူညီပါရေစ’

  ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာ ယာေရးတို႔အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

  Read more
 • Feb082017

  လြတ္လပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

  NLD အစိုးရတာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၁ဝလေက်ာ္ကာလအတြင္း ယခင္ေခတ္ အဆက္ ဆက္က က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသည္ဟုယူဆေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ား

  Read more
 • Feb012017

  သင္ခန္းစာယူလ်က္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္

  ေလာကႀကီးကုိၾကည့္တဲ့အခါမွာ အၿမဲတမ္း တရားသေဘာကုိ စိတ္ထဲမွာအေျခခံၿပီးေတာ့ ၾကည့္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားမ်က္မွန္ တပ္ၿပီးၾကည့္တယ္ဆုိပါေတာ့။ ကုိယ္ လိုသလိုေတြ မျဖစ္လာရင္လည္း တရားအျမင္နဲ႔ဆုိ အဲ့ဒါကုိ ခံႏုိင္ရည္ရိွတယ္။

  Read more
 • Jan252017

  အေပးအယူ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

  ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံု၊ က႑စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေန သည္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ .....

  Read more
 • Jan182017

  ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ YBS စာေမးပြဲ

  မထသကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး YBS ကိုစတင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို စတင္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ေသာ ........

  Read more
 • Jan112017

  လူထုအားကို အမ်ားႀကီး လိုသည္

  NLD အစိုးရတက္လာၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ သူကိုကတိက ဝတ္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ''ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္တန္ၿပီ'' ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ကိုလက္ကိုင္ျပဳကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား

  Read more
 • Jan042017

  ႀကီးပြားတိုးတက္ၾကေစ ဆုမြန္ေျခြ

  ၂ဝ၁၇ ႏွစ္သစ္ အခါသမယတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အေပါင္း ေဘးဘယာ ေဝးကြာ၍ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကပါေစ လိုအင္ဆႏၵမ်ား မေတာင့္တဘဲ ျပည့္ဝၾကပါေစေၾကာင္း ........

  Read more
 • Dec302016

  စိန္ေခၚမႈ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၇

  မၾကာမီကာလအတြင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုး၍၂ဝ၁၇ ႏွစ္သစ္ကို ေရာက္ရွိလာ ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာတို႔ သည္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထားရစ္ၿပီး အေကာင္းမ်ားကိုသာႏွစ္သစ္သို႔ယူေဆာင္လိုၾက ကာ

  Read more