ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥမွားသြားပါကႏိုင္ငံဆင္းရဲသည့္ၾကားမွ ဝန္ပိေစႏိုင္ဟုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြး

ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥမွားသြားပါကႏိုင္ငံဆင္းရဲသည့္ၾကားမွ ဝန္ပိေစႏိုင္ဟုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြး
November 15, 2018 Asian Fame

5:06 pm
ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥမွားသြားပါကႏိုင္ငံဆင္းရဲသည့္ၾကားမွ ဝန္ပိေစႏိုင္ဟုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြး

001

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးမွားသြားပါကႏိုင္ငံဆင္းရဲသည့္ၾကားမွဝန္ပိေစႏိုင္ဟု မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းကယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၎ကႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံမွေပးပို႔ထားသည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန(Ministry of Investment and Foreign Economic Relations)ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးရာတြင္ယင္းကဲ့သို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးစိန္ဝင္းက”အစိုးရသက္တမ္းအားျဖင့္ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕သာက်န္ရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳေျခာက္လကလဲလုပ္ငန္းလက္စသတ္ရမွာျဖစ္သည့္အတြက္တစ္ႏွစ္နဲ႔ေလးလသာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အားျဖင့္ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်ိန္နည္းပါးသျဖင့္ေနာက္က်ေနေၾကာင္း၊ မိုးလြန္မွထြန္ခ်သလိုျဖစ္မွာစိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္လိုပါကျပည္သူေတြက်ြမ္းက်င္တတ္သိတဲ့ပညာရွင္မ်ားနဲ႔အခ်ိန္ယူတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မွားသြားရင္ႏိုင္ငံဆင္းရဲတဲ့ၾကားကဝန္ပိေစႏိုင္ပါေၾကာင္း”စသည္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္စီးပြားေရးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပားစြာရွိေနကာဟန္႔တားအခက္အခဲမ်ားရွိေနရင္လည္းသက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီကိုႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျပီးမွျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သေဘာထားရယူသင့္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ယခုဝန္ႀကီးဌာနအသစ္မွာFERD၊ MIC၊ DICAတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းမည္ဟုၾကားသိရေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ဆက္စပ္ေသာဝန္ႀကီးဌာန၎တို႔ေအာက္တြင္ရွိေသာဌာနခြဲအဖြဲ႕မ်ားကိုရည္မွန္းခ်က္အသစ္၊ တာဝန္အသစ္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပါင္းစပ္တာဝန္ေပးထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္၍မရဘူးလားဟူ၍လည္း၎ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္လက္ရွိျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာဝန္ႀကီးဌာနႀကီးထပ္တိုးခ်ဳဲ႕အသစ္ဖြဲ႕စည္းေလာက္ေအာင္မ်ားျပားေနျပီလားဟူ၍ဆက္လက္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ဦးစိန္ဝင္းက”အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုတာေခါင္းနဲ႔ကိုယ္ပါပဲ။ ေခါင္းနဲ႔ကိုယ္လိုက္ဖက္ညီဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေခါင္းႀကီးျပီးကိုယ္ေသးရင္လည္းအလုပ္မျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေခါင္းငယ္ျပီးကိုယ္ႀကီးေနရင္လည္းအလုပ္မေအာင္ျမင္ပါေၾကာင္း၊ ေခါင္းနဲ႔ကိုယ္ဆက္သြယ္မႈမေကာင္းရင္လည္းအလုပ္မျပီးပါေၾကာင္း၊ ဌာနသစ္ျဖည့္စြက္ျခင္းထက္ရွိထားေသာဌာနမ်ားကိုသာအသံုးခ်ျပီးရည္မွန္းခ်က္အသစ္၊တာဝန္အသစ္ေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း”အႀကံျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ဌာနအသစ္ျဖည့္ဆည္းျခင္းအေပၚအခ်ိန္ယူေလ့လာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါေၾကာင္း၊ယေန႕ႏိုင္ငံေတာ္ဆင္းရဲသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္အသံုးစရိတ္ကိုေခ်ြတာရမည္ျဖစ္ျပီးျပည္တြင္းInvestmentမွာမွန္ကန္စြာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ျပီလားဆန္းစစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ျပည္ပအရင္းအႏွီးေမွ်ာ္လင့္ျခင္းထက္ျပည္တြင္းအရင္းအႏွီးကိုမွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္စီမံရန္ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*