မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအားေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကေစမည့္အခ်က္မ်ား

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအားေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကေစမည့္အခ်က္မ်ား
October 9, 2018 Asian Fame

5:27 pm
မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအားေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကေစမည့္အခ်က္မ်ား

001ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးစြဲသူမ်ား ပိုမိုသတိျပဳမိေစရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအေၾကာင္းအရာ အသိပညာမ်ား မွ်ေဝရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ MPT၊ Ooredoo၊ Telenor ႏွင့္ MyTel တို႔ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားအတြင္း၌ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္စနစ္ အက္ပလီေကးရွင္း မ်ားႏွင့္ ဖုန္းအတြင္းလက္က်န္ေငြမ်ား စေသာအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို သိမ္းဆည္းထား ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းရမည္ဆိုသည့္ အသိပညာသည္ ပိုမိုအေရးပါလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ား၏ ပစ္မွတ္တစ္ခု ျဖစ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားက ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ စိတ္ရင္းေစတနာ ေကာင္းမြန္ၿပီး အယံုအၾကည္လြယ္သည့္ သေဘာသဘာဝကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳၿပီး လိမ္လည္ျခင္းမ်ားအေပၚမွ ကာကြယ္ရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အဓိကဦးစားေပးရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း မွာပင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနမႈမႈမ်ားကို ခြဲျခားသိရွိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားက သိရွိနားလည္ထားရန္မွာလည္း အေရးပါလွပါသည္။

လိမ္လည္လွည့္ျဖားေခၚဆိုမႈမ်ားအား ခြဲျခားသိရွိပါသလား။ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေခၚဆိုသူမ်ားသည္ သံုးစြဲသူ မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ လိမ္လည္လွည့္ျဖားႏိုင္သည္ကို သိနားလည္ပါသလား။

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ လိမ္လည္လွည့္ျဖားသူမ်ား၏ ေသြးေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ားစုမွာ-

· အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လံုၿခံဳမႈနည္းေသာ ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္ယူေစျခင္း။

· အထူး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုခအဆမတန္ကုန္က်ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မေတာ္တဆ ဖုန္းေခၚဆိုမိျခင္း။

· ကိုယ္ပိုင္ PIN နံပါတ္ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားအား ရယူျခင္း။

· ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ား သတိမထားမိခင္တြင္ ရယူမိေစျခင္း။
အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း “missed call မ်ား ေခၚဆိုျခင္း” ႏွင့္ “SMS မွ လင့္ခ္အမွားမ်ား ေပးပို႔ျခင္း” တို႔ျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

“Missed Call” ျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း

· သင္၏ ဖုန္းအတြင္းသို႔ Missed call တစ္ခု ဝင္ေရာက္လာၿပီး (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ SMS ရရွိျခင္း) ၎ နံပါတ္ကို ျပန္လည္ေခၚဆိုလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား [xxx] က်ပ္အထိ က်သင့္ႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား ရယူမိၿပီး ျဖစ္ႏိုိင္သည္။ သတိျပဳရန္မွာ ျပည္တြင္းေခၚဆိုမႈ အသြင္ျဖင့္ ဖုန္းဝင္လာပါက သင္ဖုန္းကိုင္မိရန္ အလားအလာပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖား သူမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားျဖင့္ Caller ID (နံပါတ္အတု) မ်ားဖန္တီးကာ ထိုအခ်က္ကို အသံုးျပဳ၍ ဖုန္းေခၚဆိုမႈအတုမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

“SMS မွတဆင့္ link မ်ား” ေပးပို႔၍ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း

· အဆိုပါကိစၥရပ္တြင္ ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထံမွ ေပးပို႔သည့္ပံုစံျဖင့္ စာတိုတစ္ ေစာင္ကို သင္လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎စာတိုတြင္ပါဝင္တတ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အမ်ားအား ျဖင့္ သင့္အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ရန္ (သို႔) အထူးလက္ေဆာင္မ်ား ရယူႏိုင္ေစရန္ (သို႔) အျခားအေရးႀကီးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေပးပို႔လိုက္သည့္ link အား click ႏွိပ္၍ ဝင္ေရာက္ရန္ စေသာတိုက္တြန္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္တတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းမႈအားလံုးမွာ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို လိမ္လည္ လွည့္ျဖားသူမ်ား/ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ထံသို႔ တုိက္ရိုက္ေပးပို႔ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာာမ်ား မွ သံုးစြဲသူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း မျပဳၾကသည္ကို သတိျပဳမိၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သံသယရွိသည္ဆိုပါက သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီအား တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆို၍ စစ္ေဆးခို္င္းသင့္ပါသည္။

“သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ” သို႔မဟုတ္ “ကံစမ္းမဲေပါက္သည္ဟု အေၾကာင္းၾကားျခင္း”

· ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည့္ လူတစ္ဦးက သင့္ကို ဆက္သြယ္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေခၚဆိုမႈအတြင္း သင္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ သို႔မဟုတ္ PIN နံပါတ္အား ရယူႏိုင္ရန္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေျပာဆိုမည္ ျဖစ္သည္။ လိမ္လည္လွည့္ျဖားနည္းဥပမာတစ္မ်ိဳးမွာ နည္းပညာပိုင္း ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိသျဖင့္ သင့္အေကာင့္ကို စစ္ေဆးရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စကားလံုးေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာနည္းမွာ သင္သည္ ဆုလက္ေဆာင္ကံထူးသျဖင့္ သင့္အေကာင့္အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ားအား ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ဆုလက္ေဆာင္ကို လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု လိမ္လည္ျခင္းျဖစ္သည္။ လိမ္လည္သူမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ားရလွ်င္ရျခင္း သင့္အေကာင့္အတြင္းရွိ ေငြပမာဏအားလံုးအား လႊဲေျပာင္းရယူ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္ႏွင့္ သင့္ဖုန္းကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ပါ

သင္ႏွင့္ သင့္မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းကို မိုဘို္င္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳ၍ လိမ္လည္ျခင္းမ်ား၊ အျခားေသာလိမ္လည္မႈမ်ားမွ မည္သို႔ ကာကြယ္ရမည္ဆိုသည့္ အသိပညာမ်ား မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအၾကားတြင္ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔လာေရးသည္ အေရး ႀကီးလာပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ သံုးစြဲသူတိုင္းထံတြင္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကိုကူညီရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝခဲ့ပါသည္။

၁။ သင့္ဖုန္းစနစ္အတြင္းသို႔ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္အရာမ်ုားဝင္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မယံုၾကည္ရေသာ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိမသိသည့္ အရင္းျမစ္မ်ားမွ အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ ဖိုင္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။ ဝင္ေရာက္ လာသည့္အရာသည္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္မ်ားကို ခိုးယူျခင္းျဖင့္ လိမ္လည္သူမ်ားက သင္၏ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္စနစ္ကို ဝင္ေရာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူသည့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၂။ သင္မသိေသာ ျပည္ပမွဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ျပည္ပမွ ဖုန္း ေခၚဆိုျခင္းမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ိဳးကို လက္ခံရရွိပါက ခ်က္ခ်င္း ဖုန္းခ်ပါ။

၃။ အျခားတစ္ဖက္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားသူမရွိဘဲ ဖုန္းကိုင္ထားရန္သာ ေျပာၾကားသည့္ ေခၚဆိုမႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ဖုန္းခ်ပါ။

၄။ သင္၏ Password (သို႔) တစ္ခါသံုး Password (သို႔) PIN နံပါတ္မ်ားကို မိမိမသိေသာ ဖုန္းေခၚဆိုသူမ်ားအား မေပးပါႏွင့္။ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအစစ္အမွန္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ ထိုအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းမရွိပါ။ ဘဏ္အေကာင့္/ေခ်းေငြကတ္/အမည္ႏွင့္လိပ္စာ စသည့္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို မိမိမသိေသာ ဖုန္းေခၚဆိုသူမ်ားအား မေပးပါႏွင့္။

၅။ အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္ သံသယရွိပါက သင့္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ၏ တရားဝင္ရံုးလိပ္စာ သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲ သူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။ အခ်က္အလက္အမွန္မ်ားကို ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္ မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

၆။ သင့္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ tablet တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စကားလံုး (Password) သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုတ္နံပါတ္မ်ား ထားရွိၿပီး အသံုးမျပဳသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေလာ့ခ္ခ်ထားပါ။

၇။ သင္၏ဖုန္းအခိုးခံရပါက သင္အသံုးျပဳေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာကို ခ်က္ခ်င္းအသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါ။ ေအာ္ပေရတာမွ သင္၏ SIM ကတ္ကို အခ်ိန္မီ ပိတ္လိုက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၈။ မူလက မည္သူအသံုးျပဳထားမွန္းမသိရေသာ SIM ကတ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသံုးျပဳ၍ လိမ္လည္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။

၉။ SIM ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မိုဘိုင္းလ္သံုးစြဲသူ အားလံုး၏ လံုုျခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ သင္၏ ဖုန္းကို ေရာင္းခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားသူကို ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို factory reset ခ်၍ ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ ေပးအပ္ရန္ သတိထားပါ။

၁၁။ သင္ကို္င္ေဆာင္သည့္ ဖုန္းကတ္မွလြဲ၍ အျခားေသာကတ္မ်ားအား သင့္မွတ္ပံုတင္အသံုးျပဳ၍ မွတ္ပံုတင္ ျခင္းမျပဳရန္ သတိျပဳပါ။ အကယ္၍ သင့္မွတ္ပံုတင္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ SIM ကတ္ကို အသံုးျပဳ၍ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ပါက သင့္တြင္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*