အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ၃၀၀ ေက်ာ္ကန္႔ကြက္ထားတဲ့ ထီးခီးစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္ဘယ္လို အစီရင္ခံထားသလဲ…

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ၃၀၀ ေက်ာ္ကန္႔ကြက္ထားတဲ့ ထီးခီးစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္ဘယ္လို အစီရင္ခံထားသလဲ…
September 25, 2018 Asian Fame

3:41 pm
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ၃၀၀ ေက်ာ္ကန္႔ကြက္ထားတဲ့ ထီးခီးစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္ဘယ္လို အစီရင္ခံထားသလဲ…

pnျမိတ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅

“မယ့္သမီးခီး”စက္မႈဇုန္(ထီးခီးစက္မႈဇုန္)တည္ေထာင္မယ့္ ကိစၥမွာ ေဒသခံေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကိုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔၊ စီမံကိန္းေျမေနရာကို ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္မ်ဥ္းနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အကြာအေ၀းမွာေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳဖို႔ အတြက္ “မယ့္သမီးခီး”စက္မႈဇုန္ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္က သူ႕ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းအၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရက အဆိုျပဳတင္ျပထားတဲ့ မယ့္သမီးခီးစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ေျမအဆိုျပဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ “မယ့္သမီးခီးစက္မႈဇုန္ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္” ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ဒီကေန႔ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေကာင္မရွင္ဥကၠဌက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ရာမွာ ၎အတုိင္းပါ၀င္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္က စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းနဲ႔႔ပတ္သက္ျပီး သူ႕ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ ကို က႑ ၅ ခု ခြဲျခမ္းတင္ျပထားကာ အၾကံျပဳခ်က္အေနနဲ႔ ၅ ခ်က္ကိုလည္းထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ေျမယာ၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑အေနနဲ႔ စီမံကိန္းေျမေနရာဟာ ေဒသခံေတြေနထိုင္ေနတဲ့ ေက်းရြာ နယ္နမိတ္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမယ့္ ေနရာမွာ က်ေရာက္ေနတာေၾကာင့္ ေသခ်ာစီစစ္ျပီးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ ေဒသခံေတြမွာလည္း အာမခံခ်က္ရွိတဲ ့ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမရွိတာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာတန္ဖိုးတက္လာရင္ ေနရပ္ကိုျပန္လာမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား ေျမယာအျငင္းပြားမႈေပၚလာနုိင္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္း နဲ႔ေဂဟစနစ္အေပၚသက္ေရာက္မႈကို အေလးအနက္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ၊ စီမံကိန္းေနရာဟာ ျမန္မာ-ထိုင္း ၂ နုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္မ်ဥ္းနဲ႔ အလြန္နီးကပ္ေနျပီး တိက်စြာ နယ္နမိတ္မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ဒါေၾကာင့့္ တိက်တဲ့ နယ္နမိတ္မ်ဥ္းရွိဖုိ႔လိုေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္မယ့္ေနရာဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အရ အပစ္ရပ္နယ္ေျမျဖစ္တာေၾကာင့္ KNU နဲ႔ အစိုးရၾကား NCA ပါအခ်က္အလက္နဲ႔အညီျဖစ္ေစေရးထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတိုးလြင္ က ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ထပ္က႑ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕စီမံကိန္းအေပၚသိရွိမႈစိုးရိမ္မႈေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အစီရင္ခံစာအတြက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္အထိ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေဆာင္ရြက္မယ့္အခ်က္အလက္ေတြကို တာ၀န္ရွိသူေတြက ေဒသခံေတြထံ ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္းမရွိတာကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ စီမံကိန္းမွာပါ၀င္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ဘ၀လံုျခံဳမႈအာမခံမယ့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္း လံုး၀မသိရွိေသးေၾကာင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွာေတြကိုလည္း ေဒသခံေတြက စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း၊ ေျမယာအတင္းသိမ္းဆည္းခံရတာ ေရႊ႕ေျပာင္းေျမယာခ်ထားခံရမွာ ေတြ မရွိဘဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရနုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတိုးလြင္က ဆိုပါတယ္။

ထီးခီးစီမံကိန္းနဲ႔ တြဲဘက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ေဒသခံေတြဟာ ဂဃနဏ မသိရွိေသးဘဲ စီမံကိန္းအေပၚစိုးရိမ္စိတ္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းအေပၚ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ လက္မခံနုိင္ေသးတဲ့အေျခအေနမွာရွိေနေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ လက္တေလာအရ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိနး္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မရွိေသးတာကိုေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေတြ႕ရေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းန႔ဲပတ္သက္လို႔လည္း လူထုနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစမယ့္ Clean Energy (ဒါမွမဟုတ္) ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ စနစ္ အသံုးျပဳနုိင္မွ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့စီမံကိန္းျဖစ္လာနုိင္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က သတိေပးထားပါတယ္။

ဥပေဒပိုင္းဆို္င္ရာသံုးသပ္ခ်က္အေနနဲ႔ေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ အတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာဖို႔ ေကာ္မရွင္က တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေနာင္မွာျဖစ္လာနုိင္တဲ့အျငင္းပြားမႈတစ္ခုကိုလည္း ေကာ္မရွင္က သတိေပးေထာက္ျပထားပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ထီးခီးစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းေနရာဟာ ဆက္စပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ျမန္မာ-ထိုင္းအေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးရဲ႕ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္မွာ ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ ေနာင္ကို လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္လာနုိင္တာေၾကာင့္ အခုထီးခီးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႔ ျမန္မာ-ထိုင္းအေ၀းေျပးလမ္းစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူတို႔အၾကား ၾကိဳတင္ညွိႏႈိင္းျပီး ၂ ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ရမွေဆာင္ရြက္သင့္္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အေထြေထြက႑နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စီမံကိန္းအဆိုျပဳဧရိယာဟာ အတည္မျပဳရေသးတဲ့နယ္စပ္မ်ဥ္းနဲ႔နီးကပ္စြာတည္ရွိေနတာေၾကာင့္ စီမံကိန္းဧရိယာကို နယ္စပ္မ်ဥ္းနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အကြာအေ၀းမွာေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳျပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက တည္ဆဲဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ အညီခြင့္ျပဳခ်က္ေပးနုိင္ဖို႔ စီစစ္ေဆာင္ရြက္သင့္္ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္မွာ ပါ၀င္မယ့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေရရရွိသံုးစြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း တိက်တဲ့အစီအမံေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ၊ စီမံကိန္းခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိခင္ကတည္းက ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ KNU နဲ႔ အစိုးရအၾကားညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ဥပေဒ အမိန္႔ေၾကာ္ညာစာ ေတြအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဒီမိုကေရေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအဓြန္႔ရွည္ေရး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လည္း ေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳပါတယ္။

“မယ့္သမီးခီးစက္မႈဇုန္ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္” ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဒီစီမံကိန္းဟာ နုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတိုးလြင္ ကထပ္ေလာင္းဆိုထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားခံယူရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အစိီရင္ခံစာပါအခ်က္အလက္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ထိီးခီးစက္မႈဇုန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းအစိုူးရက အဆိုျပဳထားတဲ့ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေျမေနရာဟာ ဧက ခန္႔မွန္း ၆၆၇၆ဧက ရွိပါတယ္။ စီမံကိန္းေျမေနရာထဲမွာ ထီးခီး၊ ကတၱရာခီး၊ ဆင္ျဖဴတိုင္၊ ထီးထ စတဲ့ ေက်းရြာ ၄ရြာပါ၀င္ေနျပီး အဲဒီ ရြာ ၄ ရြာမွာ ေဒသခံျပည္သူ ၂၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ေနထုိင္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

စီမံကိန္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္သူေတြအၾကား MOU လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္မွာ ေဒသခံ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၃၁၃ ခုက အခုလုပ္မယ့္ထီးခီးစီမံကိန္းဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးဆိုျပီး စုေပါင္းကန္႔ကြက္ထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနာက္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအပါအ၀င္အဖြဲ႕၀င္ ၁၄ ဦးပါတဲ့ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီး စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ အစီရင္ခံစာေရးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာအတည္ျပဳလိုက္တာကေတာ့ အဲဒီအစီရင္ခံစာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မယ့္သမီးခီးစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမွာဆိုရင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ ၊ KNU ျမိတ္-ထား၀ယ္ခရိုင္ ရဲ႕စီးပြားေရးကုမၸဏီ၊ တရုတ္ကုမၸဏီ တို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

AF-178

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*