(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ကန္ေဒၚလာသန္း(၉၀၀)ခန္႔ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတိုးတက္လာဟုဆို

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ကန္ေဒၚလာသန္း(၉၀၀)ခန္႔ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတိုးတက္လာဟုဆို
August 24, 2018 Asian Fame

5:10 pm
(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ကန္ေဒၚလာသန္း(၉၀၀)ခန္႔ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတိုးတက္လာဟုဆို

1ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၄

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနကိုယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအားျဖင့္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၉၀၀)ခန္႔ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္လုပ္ငန္းအေရအတြက္တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။ ယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ဧျပီလ(၁)ရက္မွ(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မတ္လ(၃၁)ရက္အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို္ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေသာင္းထြန္းကလႊတ္ေတာ္သို႔ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေသာင္းထြန္းက”(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနကိုယခင္ဘ႑ာႏွစ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ပါကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအားျဖင့္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၉၀၀)ခန္႔ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံနဲ႔လုပ္ငန္းက႑တို႔ပိုမိုလာျပီးလုပ္ငန္းအေရအတြက္လည္းတိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါတယ္”ဟုဆိုသည္။ ယခင္(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာႏွစ္တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑(၇)ခုတြင္ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၅)ႏိုင္ငံမွလုပ္ငန္းေပါင္း(၁၃၈)ခုအတြက္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ(၆.၆၄၉)ဘီလီယံခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑(၉)ခုတြင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္လုပ္ငန္း(၂၂၂)ခုအတြက္ခြင့္ျပဳရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ(၄.၇၇၈)ဘီလီယံျဖစ္ျပီးေဆာင္ရြက္ဆဲရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း(၈၂)ခုမွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ(၀.၉၄)ဘီလီယံတိုးျမွင့္ရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုလည္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စုစုေပါင္းႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ(၅.၇၁၈)ဘီလီယံျဖစ္ျပီးခြင့္ျပဳခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွေကာ္မရွင္သို႔(၃)လတစ္ႀကိမ္တင္ျပသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားအရအမွန္ဝင္ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ(၄.၃၄၁)ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းႏိုင္ငံေပါင္း(၂၈)ႏိုင္ငံမွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ားကိုခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီးအမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာတ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမ်ားမွာလည္းယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးက႑မွာစက္မႈက႑ျဖစ္ျပီးဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာအိမ္ရာအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈက႑ႏွင့္တတိယအမ်ားဆံုးမွာအျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တို႔ျဖစ္သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*