(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတစ္သိန္းေက်ာ္ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတစ္သိန္းေက်ာ္ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့
August 24, 2018 Asian Fame

5:16 pm
(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတစ္သိန္းေက်ာ္ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့

1ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၄

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတစ္သိန္းေက်ာ္ကိုဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေသာင္းထြန္းကတင္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ဧျပီလ(၁)ရက္မွ(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မတ္လ(၃၁)ရက္အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို၎ကလႊတ္ေတာ္သို႔ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေသာင္းထြန္းက”အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္မႈအေျခအေနကိုသံုးသပ္မည္ဆိုပါကႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကအလုပ္အကိုင္(၉၅၇၀၆)ေနရာႏွင့္ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကအလုပ္အကိုင္(၂၂၁၄၉)ဖန္တီးေပးႏိုင္သျဖင့္စုစုေပါင္း(၁၁၇၈၅၅)ဖန္တီးေပးႏိုင္တာကိုေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းျပည္တြင္းျပည္ပမွအစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတစ္စုတစ္စည္းတည္းအလံုးစံုဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔(One Stop Services-OSS)ဖြဲ႔စည္းျခင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအကူအညီေပးေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း(၂၂၂)ခုႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း(၁၁၉)ခုကိုခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*