ခရီးသည္တင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သုံ Brand New(CNG City Bus) အစီး ၅၀ ၀ယ္ယူရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ လိမိတက္မွ အိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူ

ခရီးသည္တင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သုံ Brand New(CNG City Bus) အစီး ၅၀ ၀ယ္ယူရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ လိမိတက္မွ အိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူ
August 24, 2018 Asian Fame

11:12 am
ခရီးသည္တင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သုံ Brand New(CNG City Bus) အစီး ၅၀ ၀ယ္ယူရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ လိမိတက္မွ အိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူ

1

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*