အထက္မွလမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္သာ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတရထားလမ္းပိုင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ဟုဆို

အထက္မွလမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္သာ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတရထားလမ္းပိုင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ဟုဆို
August 21, 2018 Asian Fame Media

4:06 pm
အထက္မွလမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္သာ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတရထားလမ္းပိုင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ဟုဆို

Poo 2

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၁

လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတရထားလမ္းပိုင္းကိုအထက္မွလမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္သာအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီးရရွိေသာဝင္ေငြမွာစက္သံုးဆီဘိုးကိုပင္ကာမိျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွဦးေဇာ္မင္းသိန္းေမးျမန္းေသာ”လိႈင္သာယာဟသၤာတရထားလမ္းပိုင္းသည္စီမံကိန္းျပီးစီးသြားေသာ္လည္းေျပးဆြဲျခင္းမျပဳေတာ့သည့္အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ေကာင္းမြန္၍စနစ္က်ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖင့္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မည္ကဲ့သို႔ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း”ကိုေျဖၾကားရာ၌ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွဦးေဇာ္မင္းသိန္းက”ဒီလမ္းႀကီးမွာတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္က်ြန္ေတာ္တို႔အခ်ိန္ေလးႏွစ္ေလာက္ယူရပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔ရထားလမ္းနဲ႔ပတ္သတ္လို႔(၂၈)ဘီလီယံေက်ာ္သံုးစြဲခဲ့တယ္”ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါရထားလမ္း၏ဟသၤာတ-ဇလြန္လမ္းပိုင္းကို(၂၀.၇.၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ေညာင္တုန္း-လိႈင္သာယာလမ္းပိုင္းကို(၂၄.၅.၂၀၁၄)ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္းအသီးသီးဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီးစုစုေပါင္းမိုင္(၉၀)အတြက္ကုန္က်စရိတ္ဘ႑ာေငြမွာက်ပ္(၂၈.၇)ဘီလီယံ
ျဖစ္ျပီးရထားေျပးဆြဲမႈကို(၁၀.၆.၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွစတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္လယ္ေျမဧကအေနျဖင့္ဧကႏွစ္ေထာင္ခန္႔သိမ္းယူတည္ေဆာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီးေလ်ာ္ေၾကးေပးေလ်ာ္ရျခင္းမွာယခုအခ်ိန္ထိမျပီးျပတ္ေသးေၾကာင္းဦးေဇာ္မင္းသိန္းကဆိုသည္။

ထိုသို႔အခ်ိန္ ေငြ လုပ္အား လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမ်ားအလြန္နစ္နာဆံုး႐ံႈးခဲ့ျပီးလက္ရွိတြင္လည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍မရသည့္အတြက္ေကာင္းမြန္စနစ္က်ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္၍ရ မရသိလိုေသာေၾကာင့္ေမးခြန္းေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးက”(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာရထားေျပးဆြဲမႈရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳမီကာလအထိအမွတ္(၁၇၉)အဆန္ရထားဟာ(၁)ရက္ပ်မ္းမွ်ခရီးသည္(၁၁)ဦးဝင္ေငြ(၈၆၁၃)က်ပ္ႏွင့္အမွတ္(၁၈၀)အစုန္ရထားဟာ(၁)ရက္ပ်မ္းမွ်ခရီးသည္(၁၃)ဦးဝင္ေငြ(၉၃၃၈)က်ပ္သာရ ရွိခဲ့ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ရ ရွိေသာတစ္ရက္ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြမွာတစ္ရက္ပ်မ္းမွ်စက္သံုးဆီဖိုးကိုကာမိျခင္းမရွိပဲက်န္ရွိသည့္အသံုးစရိတ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္မ်ားတြင္လည္းလံုးဝကာမိျခင္းမရွိေၾကာင္း၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါရထားလမ္းကိုအထက္၏လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္သာအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီးျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေရဝပ္ဧရိယာမ်ားကိုျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားသျဖင့္ရထား၏ပ်မ္းမွ်အျမန္ႏႈန္းမွာ(၁)နာရီ(၁၅)မိုင္ႏႈန္းခန္႔သာေျပးဆြဲႏိုင္၍ကားလမ္းခရီးႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းရထားေျပးဆြဲမႈကုန္က်စရိတ္မွာစက္သံုးဆီဘိုးကိုပင္မကာမိႏိုင္ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင္ရထားေျပးဆြဲမႈကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဒုတိယဝန္ႀကီးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ရန္က်န္ရွိေသာလိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိသိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွေလ်ာ္ေၾကးတန္ဘိုးအတည္ျပဳခ်က္ရ ရွိသည့္အခါဆက္လက္ေပးေခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္သူလူထုမွလိုလားသည့္ရထားေျပးဆြဲမႈကိုမျဖစ္မေနလိုအပ္လာသည့္အခါတြင္ဘ႑ာရန္ပံုေငြရရွိႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာရထားမ်ား၏အျမန္ႏႈန္းထက္ျမင့္မားသည့္လွ်ပ္စစ္သံုးရထားမ်ားေျပးဆြဲႏိုင္ေသာရထားလမ္းကိုလိႈင္သာယာႏွင့္ရန္ကုန္အၾကားတစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းေဖာက္လုပ္ျပီးစီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္စြာေျပးဆြဲေပးႏိုင္မည့္အခ်ိန္တြင္စနစ္တက်စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လက္ရွိတြင္ယင္းရထားလမ္းပိုင္းကိုျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျပီးရထားျပန္လည္ေျပးဆြဲရန္အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*