သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအတြင္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ားစိုက္ထူရာတြင္ကုမၸဏီမ်ားမွေပးေသာေျမဌားရမ္းခမ်ားႏိုင္ငံဘ႑ာသို႔ေရာက္မေရာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမးခြန္းထုတ္

သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအတြင္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ားစိုက္ထူရာတြင္ကုမၸဏီမ်ားမွေပးေသာေျမဌားရမ္းခမ်ားႏိုင္ငံဘ႑ာသို႔ေရာက္မေရာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမးခြန္းထုတ္
August 17, 2018 AsianFame MediaGroup

5:06 pm
သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအတြင္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ားစိုက္ထူရာတြင္ကုမၸဏီမ်ားမွေပးေသာေျမဌားရမ္းခမ်ားႏိုင္ငံဘ႑ာသို႔ေရာက္မေရာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမးခြန္းထုတ္

39387652_1928070623903560_9068375029443461120_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၇

သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအတြင္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္စိုက္ထူရာတြင္ကုမၸဏီမ်ားမွေပးေသာေျမဌားရမ္းခမ်ားႏိုင္ငံဘ႑ာသို႔ေရာက္ရွိျခင္းရွိမရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို မင္းတုန္းမဲဆႏၵနယ္မွေဒၚခင္သန္းႏုကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

၎က”ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအတြင္းစိုက္ထူထားေသာဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ားရဲ႕ေျမဌားရမ္းခအတြက္ကုမၸဏီမွေပးရေသာအခေၾကးေငြမ်ားမွာအခြန္အျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာသို႔ေရာက္ျခင္းရွိမရွိနဲ႔ေရာက္ရွိပါကမည္မွ်ေရာက္ရွိေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္မွသစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္စိုက္ထူခြင့္ရွိမရွိွႏွင့္စိုက္ထူပါကအခ်ိန္မည္မွ်ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း”ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ားကိုလူေနအိမ္ျခံမ်ားပိုင္ရွင္ရွိသည့္ယာေျမမ်ားႏွင့္သစ္ေတာပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္စိုက္ထူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ားေပၚတြင္စိုက္ထူပါကေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီတို႔သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးေျမဌားရမ္းခမ်ားကိုပိုင္ရွင္ထံသို႔ေပးေဆာင္ရျပီးစာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ(၁၀)ႏွစ္သို႔မဟုတ္(၁၅)ႏွစ္အထိရွိေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ဌာနႏွင့္ျပည္သူအျငင္းပြားေနေသာေျမေနရာမ်ားတြင္တာဝါတိုင္စိုက္ျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းက”(၁၉၉၂)ခုႏွစ္သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ၁၂(က)ႏွင့္(၁၉၉၅)ခုႏွစ္သစ္ေတာနည္းဥပေဒ၂၀(က)တို႔အရပုဂၢလိကကုမၸဏီလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားကိုဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတို႔ကိုခ်င့္ခ်ိန္ျပီးေတာ့ေျမႏွစ္စဥ္ဌားရမ္းျခင္းႏွစ္ရွည္ဌားရမ္းျခင္းတို႔ကိုစိစစ္ခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ေလွ်ာက္ထားေသာတာဝါတိုင္ေျမေနရာတြင္အပင္မ်ားရွိပါကအပင္ႏွင့္လြတ္ကင္းရာကိုအနည္းငယ္ေရြ႕ေစျပီးအဖိုးတန္က်ြန္းသစ္မ်ိဳးပါဝင္မည္ဆိုပါကလံုးပတ္(၁)ေပႏွင့္အထက္တစ္ပင္လွ်င္က်ပ္(၁၅၀၀၀)ႏွင့္သစ္မာအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္လံုးပတ္(၁)ေပႏွင့္အထက္ကိုက်ပ္(၇၅၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ေပးေလ်ာ္ေစေၾကာင္းသိရသည္။

တာဝါတိုင္တည္ေဆာက္ရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရျပီးျဖစ္ေသာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ကုမၸဏီ(၁၀)ခုအတြက္တာဝါတိုင္ေပါင္း(၂၄၁)တိုင္အနက္ႏွစ္ရွည္ေျမဌားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးတာဝါတိုင္(၂၄၀)တိုင္ရွိျပီးက်န္ရွိသည့္(၁)တိုင္မွာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းတာဝါတိုင္(၂၄၀)ကိုသတ္မွတ္ထားေသာေျမဌားရမ္းခလုပ္ငန္းအာမခံႏွင့္လုပ္ငန္းကုန္သြယ္ခြန္(၅)ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔အားႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ္သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္သစ္ေတာဦးစီးဌာနေငြစာရင္းအမွတ္(ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြစာရင္း)တြင္ေပးသြင္းျခင္းအားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

၎က”(၂၀၁၅)ကေနျပီးေတာ့မွယေန႔အထိက်ြန္ေတာ္တို႔တာဝါတိုင္(၂၄၀)တိုင္အတြက္ကိုသစ္ေတာေျမဌားရမ္းခစုစုေပါင္းသိန္းေပါင္း(၁၃၄၅၂)သိန္းအားႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း”ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*