(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလကိုပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဟုေျပာသည့္ NLDအမတ္ကိုမင္းကင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ကန္႔ကြက္ခဲ့

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလကိုပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဟုေျပာသည့္ NLDအမတ္ကိုမင္းကင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ကန္႔ကြက္ခဲ့
August 14, 2018 AsianFame MediaGroup

3:47 pm
(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလကိုပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဟုေျပာသည့္ NLDအမတ္ကိုမင္းကင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ကန္႔ကြက္ခဲ့

39100380_1922586271118662_2935328822163144704_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၄

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလကိုပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဟုေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွဦးမင္းသိန္းကေျပာၾကားခဲ့ျပီးမင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွဦးေမာင္ျမင့္ကတပ္မေတာ္အစိုးရကာလကိုပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ေျပာသြားသည္ဟုဆိုကာလႊတ္ေတာ္တြင္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ဦးေမာင္ျမင့္က”ဦးမင္းသိန္းအေနနဲ႔ေမးသြားတဲ့အထဲမွာႏႈတ္ေခ်ာ္ျပီးေတာ့မွတပ္မေတာ္အစိုးရကာလကိုပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဆိုျပီးေတာ့မွေျပာသြားတာကိုက်ြန္ေတာ္ကန္႔ကြက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ဒီလိုမဆီမေလ်ာ္တဲ့စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းျပီးခဲ့တဲ့အစိုးရအေပၚမွာပ်က္ရယ္ျပဳတဲ့အသံုးအႏႈန္း ႐ႈတ္ခ်တဲ့အသံုးအႏႈန္းေတြကိုလႊတ္ေတာ္ကမွတ္တမ္းတင္ထားမယ္ဆိုရင္လႊတ္ေတာ္လည္းမေကာင္းပါဘူး”ဟုေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္အေျခခံပညာေရးက႑တြင္အမ်ိဳးသားဦးေရသိသာစြာက်ဆင္းေနသည့္အတြက္အမ်ိဳးသားဆရာဦးေရတိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ထားျခင္းရွိ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွဦးမင္းသိန္းကေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကိုေမးျမန္းရာ၌ဦးမင္းသိန္းက”ဒီလိုေက်ာင္းဆရာဦးေရမသိမသာေလ်ာ့ပါးလာတာဟာ(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ႀကီးမွာေက်ာင္းဆရာေလာကကိုစိတ္နာျပီးပညာေရးေလာကကိုေက်ာခိုင္းထြက္ခြာသြားရတဲ့ဆရာဦးေရမ်ားျပားစြာရွိပါတယ္”ဟုထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားရျခင္းမွာေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ျပီးေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္၏လစာႏွင့္ေနေရးထိုင္ေရးတို႔မွာ(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဦးမင္းသိန္းကလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအျပီးတြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

ထို႔ျပင္လြတ္လပ္စြာပညာသင္ၾကားခြင့္ဆံုး႐ံႈးျခင္း စစ္မွန္ေသာပညာသင္ၾကားခြင့္ဆံုး႐ံႈးျခင္း ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကင္းမဲ့ျခင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္နည္းပါးျခင္း တို႔မွာလည္းအေမွာင္ေခတ္၏သေဘာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ယင္းတို႔ကိုရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရကာလကိုပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ေျပာသည္ဟုယူဆခ်က္မွာဦးေမာင္ျမင့္၏ယူဆခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎အေနျဖင့္လည္း(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ေက်ာင္းဆရာဘဝမွထြက္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီး ကိုယ့္ခံစားခ်က္ႏွင့္ကိုယ္ေျပာလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းမီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

39132339_1922586414451981_1705034413726760960_n

ဦးမင္းသိန္းက”ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဆိုတာခုမွလည္းျပန္ျပီးေရာင္ျခည္ေလးသန္းခါစရွိေသးတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရ ရင္ပညာေရးအသံုးစရိတ္ခုမွျပန္တက္လာတာ။ သူတို႔ကိုထိခိုက္ေစလိုတဲ့ဆႏၵမရွိပါဘူး။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္နည္းတာနဲ႔ပညာေရးသင္ယူႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္းေတြနည္းတာကိုဆရာကဆိုလိုတာပါ။ ဘာမွတိုက္ခိုက္ခ်င္တဲ့စိတ္မရွိပါဘူး”ဟုေျပာသည္။

ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွဦးမင္းသိန္းအေနျဖင့္(၁၉၈၁)ခုႏွစ္မွ(၁၉၈၈)ခုႏွစ္အထိေက်ာင္းဆရာအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ဦးေမာင္ျမင့္က”တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထပ္မွာကိုယ္တို႔ကလည္းပါဝင္ခဲ့တယ္။ သူလည္းေကာင္းေအာင္ေတာ့ႀကိဳးစားခဲ့တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ပညာေရး Policyေတြခ်မွတ္တာကေတာ့ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္တာမေအာင္ျမင္တာကေတာ့တစ္ပိုင္းေပါ့။ အဲဒီေတာ့ပညာေရးအေမွာင္ကာလဆိုတာကေတာ့တကယ္တမ္းေျပာလို႔ရွိရင္ဥေရာပတို႔ဘာတို႔မွာအဲ့လိုပညာေရးအေမွာင္ကာလက်တယ္ဆိုတာမ်ိဳးရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့မရွိဘူးေပါ့”ဟုမီဒီယာမ်ားကိုေျပာ
သည္။

ထိုကဲ့သို႔ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ဟုသံုးႏႈန္းျခင္းကိုလႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ဆိုပါကလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္းမေကာင္းေၾကာင္းအဆိုပါအသံုးအႏႈန္းကိုျဖဳတ္ခ်ေပးရန္အတြက္ဦးေမာင္ျမင့္ကလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္ကလည္း”ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္ကာလဆိုတဲ့စကားရပ္ကိုလႊတ္ေတာ္႐ံုးကေနမွတ္တမ္းကေနပယ္ဖ်က္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္မွာေသာ္လည္းေကာင္းအဆိုျပဳတင္သြင္းသည့္အခါမွာေသာ္လည္းေကာင္းေဆြးေႏြးသည့္အခါမွာေသာ္လည္းေကာင္း စကားရပ္အသံုးအႏႈန္းမ်ားဆင္ျခင္ရန္ဦးတီခြန္ျမတ္ကသတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*