သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေသာကားမ်ားအားဖမ္းဆီးသည့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအဂတိကင္းစင္ေအာင္မည္ကဲ့သို႔ထိန္းေက်ာင္းပါသလဲဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္

သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေသာကားမ်ားအားဖမ္းဆီးသည့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအဂတိကင္းစင္ေအာင္မည္ကဲ့သို႔ထိန္းေက်ာင္းပါသလဲဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္
August 8, 2018 AsianFame MediaGroup

3:14 pm
သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေသာကားမ်ားအားဖမ္းဆီးသည့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအဂတိကင္းစင္ေအာင္မည္ကဲ့သို႔ထိန္းေက်ာင္းပါသလဲဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္

38670938_1912296018814354_6005313046673620992_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၈

သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းအရွိန္ထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေနေသာကားမ်ားအားဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအဂတိကင္းစင္ေအာင္မည္ကဲ့သို႔ထိန္းေက်ာင္းပါသလဲဟုယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္အင္းစိန္မဲဆႏၵနယ္မွဦးေမာင္ေမာင္ဦးကေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက”သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္အရွိန္ပိုေမာင္းတဲ့ကားေတြကိုမည္ကဲ့သို႔ေသာအေထာက္အထားျဖင့္ဖမ္းဆီးေဖာ္ျပဖမ္းဆီးေနပါသလဲ။ ဖမ္းဆီးအေရးယူေနတဲ့တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္းအဂတိတရားကင္းစင္မႈရွိေအာင္မည္ကဲ့သို႔ထိန္းေက်ာင္းထားပါသလဲ”ဟုေျပာသည္။

၎က”ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းအရွိန္ထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေနေသာကားမ်ားအားမည္သို႔မည္ပံုဖမ္းဆီးအေရးယူေနသည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း”ကိုေမးျမန္းရာ၌ထည့္သြင္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈျပဳလုပ္သည္တြင္လူထုအားအသိပညာေပးမႈမွာလံုေလာက္မႈရွိေနျပီလားဟူ၍လည္း၎ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ရွိေသာတိုးလ္ဂိတ္မ်ားတြင္သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေသာကားမ်ားကိုဒဏ္ေငြတပ္ျပီးဖမ္းဆီးေနျခင္းေၾကာင့္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာျပီးရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

အင္းစိန္မဲဆႏၵနယ္မွဦးေမာင္ေမာင္ဦး၏ေမးခြန္းမ်ားကိုျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက”အျမန္လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္သြားလာေနတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္စည္းကမ္းလိုက္နာႏိုင္ေရးႏွင့္သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ပါကယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွထည့္သြင္းေၾကညာျခင္း skynet up to date အစီအစဥ္မွတဆင့္အသိေပးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္(၂၀၁၆)ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္ကာအျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွာအျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းကီလိုမီတာ(၁၀၀)အထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေသာယာဥ္မ်ားအားေခတ္မီေရြ႕လ်ားတိုင္းတာဖမ္းဆီးေသာစက္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ယာဥ္မ်ား၏တည္ေနရာအခ်ိန္ႏွင့္ယာဥ္၏အရွိန္ႏႈန္းတို႔ကိုမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကိုviberျဖင့္တိုးလ္ဂိတ္မီနီတိုးလ္ဂိတ္မ်ားရွိအျမန္လမ္းမႀကီးထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ အျမန္လမ္းမႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ အျမန္လမ္းသက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ေသာပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ေပးပို႔ျပီးစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာယာဥ္ေမာင္းအားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူလွ်က္ရွိပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက”ဖမ္းဆီးတဲ့အခါမွာရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ရပ္ကြက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဒါ့အျပင္မီးသတ္အဖြဲ႔အစည္းေတြပါတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ဒါေပမယ့္က်ြန္ေတာ္တို႔ကဒီလမ္းေပၚမွာအျမဲတမ္းလိုလိုသြားလာေနရတဲ့လူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္က်ြန္ေတာ္ကေတာ့သတိထားမိသေလာက္ကေတာ့မေတြ႔ပါဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုပဲေတြ႔ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္တခါတရံမွာအေထာက္အထားမရွိေပမယ့္လည္းက်ြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕မွာပဲမဖမ္းပဲနဲ႔လႊတ္ေပးလိုက္တာေတြလဲေတြ႔ပါတယ္။ဒါမ်ိဳးကိုက်ြန္ေတာ္ကဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အဂတိတရားနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းပါသလဲဆိုတာကိုဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္သိခ်င္ပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ေခတ္မီေရြ႕လ်ားတိုင္းတာေရးစက္မ်ားျဖင့္ယာဥ္မ်ားကိုတိုင္းတာရျပီးသက္ဆိုင္ရာဂိတ္မ်ားေရာက္မွသာစစ္ေဆးျပီးလိုင္စင္သိမ္းယူျခင္းသက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးတြင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အဖြဲ႔ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္အဂတိႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအတတ္ႏိုင္ဆံုးကင္းရွင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*