ႏိုင္ငံသားအားလံုးကလည္းတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျပီးတာဝန္ေက်ပြန္မႈတာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈစည္းကမ္းရွိမႈမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုအပ္ဟုဦးတီခြန္ျမတ္တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံသားအားလံုးကလည္းတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျပီးတာဝန္ေက်ပြန္မႈတာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈစည္းကမ္းရွိမႈမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုအပ္ဟုဦးတီခြန္ျမတ္တိုက္တြန္း
August 1, 2018 AsianFame MediaGroup

3:05 pm
ႏိုင္ငံသားအားလံုးကလည္းတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျပီးတာဝန္ေက်ပြန္မႈတာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈစည္းကမ္းရွိမႈမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုအပ္ဟုဦးတီခြန္ျမတ္တိုက္တြန္း

37982893_1900756829968273_4265734275409641472_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ႏိုင္ငံသားအားလံုးကလည္းတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျပီးတာဝန္ေက်ပြန္မႈတာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈစည္းကမ္းရွိမႈမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုအပ္ဟုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဦးတီခြန္ျမတ္ကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကလႊတ္ေတာ္သို႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတာဝန္မ်ားကိုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းထံမွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္ထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္က”ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားဟာႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ထြန္းေစတဲ့အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေပးရမွာျဖစ္သလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရားစီရင္ေရးနဲ႔သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္းျပ႒ာန္းထားတဲ့တည္ဆဲဥပေဒနည္းဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ႏိုင္ငံသားအားလံုးကလည္းတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျပီးတာဝန္ေက်ပြန္မႈတာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈစည္းကမ္းရွိမႈမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာဥပေဒျပဳေရးအာဏာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ကိုမွန္ကန္မွ်တစြာေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း၎ကေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ျပည္သူလူထုမွာခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေပၚလာမႈကိုျမင္ေတြ႕လိုေသာ္လည္းဒီမိုကေရစီ၏ပင္ကိုယ္အေျခခံသေဘာတရားအရတခါတရံလက္ငင္းအေျဖထြက္ဖို႔ထက္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုယူရန္လိုအပ္သည္ကိုလည္းသတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီးစဥ္ကိုႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအေပၚမွန္ကန္ေသာစိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ကိုယ္စီတာဝန္ေက်ပြန္မႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

၎ကဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းစတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍လေပါင္း(၃၀)ျပည့္ေျမာက္သည့္ကာလအထိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ဒုတိယနာယကတာဝန္ကိုေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းႏွင့္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေအးသာေအာင္တို႔အတြက္ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကိုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္
Photo – Myanmar Union Parliament

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*