ခိုင္းက်ြဲ ခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးပါရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုလႊတ္ေတာ္တြင္လက္ခံေဆြးေႏြးမည္

ခိုင္းက်ြဲ ခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးပါရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုလႊတ္ေတာ္တြင္လက္ခံေဆြးေႏြးမည္
July 23, 2018 AsianFame MediaGroup

3:00 pm
ခိုင္းက်ြဲ ခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးပါရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုလႊတ္ေတာ္တြင္လက္ခံေဆြးေႏြးမည္

Poo Naing Linn

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၃

စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ကိရိယာမ်ားအျပည့္အဝမတင္သြင္းမသံုးစြဲႏိုင္ခင္တြင္ရာသီအခ်ိန္မီထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေစရန္လယ္ယာတြင္အသံုးျပဳေနေသာခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးပါရန္ႏွင့္မွန္ကန္စြာကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါရန္မွအစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွဦးစိန္ဝင္းကတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မိမိကိုယ္ပိုင္ထြန္စက္မရွိေသးပဲသူမ်ားအားကိုးျပီးမိမိခိုင္းက်ြဲႏြားမ်ားကိုႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္အခ်ိန္မီစိုက္ပ်ိဳးမႈကိုထိခိုက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ႀကံဳ ေနရပါတယ္။လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားမျပည့္စံုေသးခင္မဝယ္ႏိုင္ေသးခင္အစားမထိုးႏိုင္ေသးခင္ခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားကိုႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို္႔ျခင္းကိုခြင့္ျပဳၾကည့္႐ႈ႕ေနပါက၎၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴ ေရးႏွစ္ခုစလံုးကိုေနာင္အနာဂတ္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွစ၍ကာလရွည္ၾကာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာေစပါတယ္”ဟု၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တ႐ုတ္အိႏၵိယဘဂၤလားေဒ့ရွ္ယိုးဒယားစသည့္ေလးႏိုင္ငံႏွင့္နီးကပ္စြာတည္ရွိေနေသာေၾကာင့္အသားစားတိရိစာၧန္မ်ားေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာေစ်းကြက္ရွိေနသည့္အတြက္စနစ္တက်အသားစားေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းထူေထာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္းတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ယခုတင္ပို႔ေနေသာခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားထဲတြင္အသားစားေမြးျမဴ ရန္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားလည္းပါရွိေနေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဦးစိန္ဝင္းက”ခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျပီးေတာ့ေမြးျမဴ ေရးမ်ိဳးစပ္လုပ္ငန္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈမ်ားအေလးထားေဆာင္ရြက္ရမယ့္အစားအခုလိုခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳ ျခင္းသည္ေရႊဥဥေပးတဲ့ဘဲငန္းတစ္ခါတည္းသတ္ျဖတ္သလိုအျမစ္ျဖတ္တံုးတိအေျခအေနေကာင္းမ်ားကိုမိမိကိုယ္တိုင္ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေစေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္”ဟုတင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္လည္းလယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္မလိုအပ္ေသာက်ြဲႏြားအိုမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ခိုင္းက်ြဲႏြားမ်ားသာျဖစ္ေနေၾကာင္းပါမစ္မရွိပဲတင္ပို႔ေနေၾကာင္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာလည္းဓာတ္ေျမၾသဇာအေၾကြးအတိုးႀကီးေသာျပင္ပေခ်းေငြမ်ားႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးဆပ္ရန္အေၾကြးမ်ားအခ်ိန္မီေပးဆပ္ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္တိရိစာၦန္စားက်က္မရွိ၍ေရာင္းခ်ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆက္လက္တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားကိုလံုေလာက္ေအာင္ထုတ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္းအႀကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

ခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားကိုတ႐ုတ္ျပည္မွဝယ္ယူျပီး၎၏စက္ကိရိယာမ်ားကိုျပန္လည္တင္ပို႔လာမည္ျဖစ္ျပီး၎တို႔၏ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုပိုမိုေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ကာတ႐ုတ္ျပည္မွႏွစ္လမ္းသြား
ေလးလမ္းျမတ္ျဖင့္အျမတ္ႀကီးျမတ္ေအာင္စက္ေစ်းကြက္ႀကီးဖန္တီးႏိုင္ရန္စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္းဦးစိန္းဝင္းကလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးစိန္ဝင္းတင္သြင္းခဲ့ေသာအဆိုကိုရခိုင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊကေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွဦးျမင့္လြင္က”လႊတ္ေတာ္ဆုိတာကစကားေတြအားလုံးကတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ၿဖစ္ေနရမယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္အခုအယူအဆေတြကိုေၿခာက္လတစ္ၾကိမ္ေလာက္ေၿပာင္းမယ္ဆုိေတာ့ၿပည္သူကဘယ္လုိလုိက္နာမလဲ။အဲ့ဒါေၾကာင့္ကန္႔ကြက္တာ။ဒီကိစၥကဆံုးျဖတ္ၿပီးသားရွိေနတယ္။ဒါကို(၆)လေလာက္ေနရင္တစ္ခါေၿပာင္းေနက္(၆)လမွာတစ္ခါထပ္ေၿပာင္းဆုိတာမၿဖစ္သင့္ဘူး။အခုစက္မႈလယ္ယာကိုေၿပာင္းေတာ့မယ္။ဒါေၾကာင့္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေမြးၾက၊လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရာင္း
ၾကဆုိတဲ့အေတြးအေခၚဝင္လာတာ။ အခုတစ္ခါဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ကလုိႏြားေရာင္းလုိ႔၊ႏြားခုိးလို႔အဖမ္းခံရတဲ့ဇာတ္လမ္းဖက္ကုိၿပန္သြားေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကန္႔ကြက္တာ”ဟုအစည္းအေဝးအျပီးတြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္အဆိုကိုလက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္မသင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္မဲခြဲဆံုးျဖစ္ခဲ့ရာေထာက္ခံမဲ(၂၃၁)မဲကန္႔ကြက္မဲ(၁၀၄)မဲႏွင့္ၾကားေန(၄)မဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္အဆိုကိုလက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*