သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးျပီ

သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးျပီ
July 16, 2018 AsianFame MediaGroup

1:03 pm
သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးျပီ

1

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း (၂)ကို အခ်က္ ၁၄ ခ်က္နဲ႔ ဒီကေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ၁၄ ခ်က္ကေတာ့ လူမႈေရးက႑ သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ သေဘာတူညီခ်က္ ၁ ခ်က္၊ ေျမယာနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑သေဘာတူညီခ်က္ ၂ ခ်က္၊ နုိ္င္ငံေရးက႑ သေဘာတူညီခ်က္ ၄ ခ်က္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ က႑ ၄ ရပ္မွာ သေဘာတူညီခ်က္ စုစုေပါင္း ၁၄ ခ်က္ကို ရရွိျပီး ဒီကေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ က႑ အသီးသီးက အခ်က္ေတြကေတာ့ –

လူမႈေရးက႑သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္

၁။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြ႔ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တိုင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ အားလုံးအက်ဳံး၀င္ ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

၃။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ(Universal Health Coverage)စနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္။

၄။ မသန္းစြမ္းသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးရန္။

၅။ လူမႈဖြ႔ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈသဟဇာတ(Social Cohesion)သေဘာတရားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္။

၆။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အလြဲသုံးမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး(Harm Reduction)၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၇။ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးရရွိရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ဘက္စုံဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းကို ေလးစားလိုက္နာေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ၾကီးေလးသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (၆)ခ်က္(Six Grave Violations) ပေပ်ာက္ေရးကို ဦးတည္၍ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑သေဘာတူညီခ်က္ ၂ ခ်က္
အကာအကြယ္ျပဳေရးဆိုင္ရာအစီအမံမ်ား

၁။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိျပီး ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေစရ။

၂။ ေျမယာကိုအသုံးျပဳ၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရမည္။

စီးပြားေရးက႑သေဘာတူညီခ်က္ ၁ ခ်က္

၁။ တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖြ႔ံျဖိဳးေရးမူး၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။ ထိုသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သဟဇာတျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခားတိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

ႏိုင္ငံေရးက႑သေဘာတူညီခ်က္ ၄ ခ်က္
က်ား/မ ဆိုင္ရာ တန္းတူညီမႈ

၁။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားကိုမွ် က်ား/မ ဆိုင္ရာ လိင္ကြဲျပားမႈကိုအေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ် ရွိေစေရးအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရမည္။

၂။ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေရးကို အားေပးရန္။

၃။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ က်ား/မေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထညေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။ က်ား/မ ဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးရမည္။

စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းမွာ အခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၁)အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုနုိင္ခဲ့ျပီး အခု တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၂)အျဖစ္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကိုထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုနုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သတင္း + ဓာတ္ပုံ – ရဲလြင္

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*