အထည္အလိပ္က႑တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္အတြက္အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္မ်ားခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ရန္ရွိ/မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

အထည္အလိပ္က႑တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္အတြက္အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္မ်ားခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ရန္ရွိ/မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး
June 20, 2018 AsianFame MediaGroup

5:58 pm
အထည္အလိပ္က႑တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္အတြက္အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္မ်ားခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ရန္ရွိ/မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

35687051_1833791549998135_5142939701614739456_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀

အထည္အလိပ္က႑တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္အတြက္အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္မ်ားခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုလိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက”လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားရဲ႕အဓိကျပသနာကေတာ့စက္႐ံုတည္ေဆာက္ဖို႔ေျမေနရာအတြက္ေျမေစ်းႀကီးလြန္းျခင္းႏွင့္စက္႐ံုငွားရမ္းခမ်ားေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာက႑ႀကီး(၁၁)ရပ္မွာတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့အထည္အလိပ္က႑တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္အတြက္Garment Industry Zoneမ်ားTextile Industry Zoneမ်ားတည္ေထာင္ရန္ရွိ/မရွိ”ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ျပည္ပမွအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာလုပ္သားအင္အားေပါမ်ားေသာျမန္မာႏိုင္ငံဆီသို႔ဝင္ေရာက္ရန္အခက္အခဲအတားအဆီးျဖစ္ေနေသာအရာမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရမည္ျဖစ္ျပီးဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းေရးမ်ားပို႔ကုန္မူဝါဒမ်ားကိုအလြယ္ကူဆံုးအဆင္ေျပဆံုးျမန္ဆန္ထိေရာက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ေမးခြန္းကိုစက္မႈဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက”ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာအထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္ဆိုင္ရာအထူးဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ရန္အတြက္သီးသန္႔ေျမေနရာစီစဥ္ေနဆဲျဖစ္ပါ၍ေျမအေဆာက္အဦးလွ်ပ္စစ္ေရႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စသည့္အေျခခံအေဆာက္အဦးInfrastructureမ်ားႏွင့္က်ြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရွိထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း”ေျဖၾကားခဲ့သည္။

35671857_1833791563331467_4847954634691575808_n

ဆက္လက္ျပီးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကအမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာက႑ႀကီး(၁၁)ရပ္တြင္(၁)ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္အထည္အလိပ္က႑တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္အတြက္အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္မ်ား(Garment Industry Zone မ်ားခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္စက္မႈဇုန္မ်ား(Textile Industry Zone)မ်ားတည္ေထာင္ရန္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနရွိစက္႐ံုမ်ားႏွင့္အတူတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ေျဖၾကားခ်က္အေပၚဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကဆက္စပ္ေမးခြန္းျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက”ရန္ကုန္တိုင္းမွာပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေျမေနရာစီစဥ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိလည္းထပ္မံျပီးေတာ့သိရွိလိုပါတယ္”ဟုေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဆက္စပ္ေမးခြန္းကိုဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက”ရန္ကုန္တိုင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဆံုးဇုန္လည္းျဖစ္ပါတယ္၎ဇုန္တြင္လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုအမ်ားဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာကေတာ့စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္တဲ့ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္မွအစျပဳ၍က်န္စက္မႈဇုန္မ်ားမွလည္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္”ဟုတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ေျမေနရာအခက္အခဲရွိမႈမ်ားလည္းမ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ရျပီးအထူးသျဖင့္လူေနထူထပ္ေသာရပ္ကြက္မ်ားေတာင္ဒဂံုတြင္ရွိေသာေနရာမ်ားမွာအထူးက်ပ္တည္းသြားျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္သီလဝါစက္မႈဇုန္ကိုအထူးစက္မႈဇုန္အျဖစ္ထူေထာင္ရန္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမေနရာအေျမာက္အျမားက်န္ရွိေသးသည့္အတြက္၎ေျမေနရာမ်ားကိုအသံုးခ်ရန္အတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*