ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို က်ြမ္းက်င္ေသာဘာသာရပ္/အတန္းမ်ားတြင္သာသင္ၾကားေစျပီး ရာထူးအဆင့္တိုးျခင္း လစာတိုးျခင္း စနစ္စည္းမ်ဥ္းကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္အႀကံျပဳ

ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို က်ြမ္းက်င္ေသာဘာသာရပ္/အတန္းမ်ားတြင္သာသင္ၾကားေစျပီး ရာထူးအဆင့္တိုးျခင္း လစာတိုးျခင္း စနစ္စည္းမ်ဥ္းကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္အႀကံျပဳ
June 14, 2018 AsianFame MediaGroup

3:22 pm
ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို က်ြမ္းက်င္ေသာဘာသာရပ္/အတန္းမ်ားတြင္သာသင္ၾကားေစျပီး ရာထူးအဆင့္တိုးျခင္း လစာတိုးျခင္း စနစ္စည္းမ်ဥ္းကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္အႀကံျပဳ

35266878_1824600010917289_6759182053113069568_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၄

ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို က်ြမ္းက်င္ေသာဘာသာရပ္/အတန္းမ်ားတြင္သာ သင္ၾကားေစျပီး ရာထူးအဆင့္တိုးျခင္း လစာတိုးျခင္းစနစ္စည္းမ်ဥ္းကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏(၆)လတာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဧျပီလအထိ)ကာလအတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးရာတြင္ေအာက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းအႀကံျပဳသြားျခင္းျဖစ္သည္။

“အစေကာင္းမွအေႏွာင္းေသခ်ာဆိုတဲ့စကားပံုနဲ႔အညီKGတန္းGrade-(1)မွGrade-(5)အထိသင္ၾကားတဲ့ဆရာမ်ားဟာအရည္အခ်င္းရွိဖို႔လိုအပ္ျပီးဆရာ/ဆရာမမ်ားရဲ႕ရာထူးတိုးမႈအေနျဖင့္မူလတန္းျပမွအလယ္တန္းျပ၎မွအထက္တန္းျပအဆင့္တိုးျခင္းမ်ားေၾကာင့္က်ြမ္းက်င္မႈရွိေသာဘာသာရပ္အတန္းေျပာင္းလဲသင္ၾကားေနရျခင္းအခက္အခဲရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္က်ြမ္းက်င္ေသာဘာသာရပ္အတန္းမ်ားတြင္သာသင္ၾကားေစျပီးရာထူးအဆင့္တိုးျခင္းလစာတိုးျခင္းစနစ္စည္းမ်ဥ္းကိုစဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳလိုပါတယ္ဟု”တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဒုတိယဗိုလ္မွဴ းႀကီးေမာင္ေမာင္စိုးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္မူလတန္းမွ(၉)တန္းအထိေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းလြန္စြာကြာျခားေနေသာေၾကာင့္ပညာသင္ႏွစ္အလိုက္ထို႕သို႔ကြာျခားရမႈအတြက္စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာသင္ၾကားေရးအေပၚအေျဖရွာသြားသင့္ေၾကာင့္လည္း၎ကေထာက္ျပခဲ့သည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာဆရာမ်ားလံုေလာက္မႈမရွိျခင္းအထူးသျဖင့္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ဆရာမျမဲျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ဆရာအတတ္ပညာကိုက်ြမ္းက်င္စြာသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးထားႏိုင္မႈမရွိသည့္ဆရာအေရအတြက္မ်ားျပားလြန္းျခင္းတို႔ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္းေကာ္မရွင္မွအႀကံျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။

မူလတန္းအဆင့္စတင္အပ္ႏွံခ်ိန္မွ(၄)တန္းျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ေက်ာင္းေနအင္အား(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေလွ်ာ့နည္းသြားျပီး(၁၀)တန္းသို႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္ထပ္မံေလွ်ာ့နည္းသြားကာထိုက်န္သူမ်ားအနက္မွပ်မ္းမွ်(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာေအာင္ျမင္သျဖင့္အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

“မူလတန္းပညာေရးဟာအေျခခံက်ျပီးအေရးႀကီးသျဖင့္ဆရာ/ဆရာမတို႔ကိုေကာင္းစြာေလ့က်င္ေပးျပီးမွသာစာေပသင္ၾကားေရးေဆာင္ရြက္ေစသင့္ပါတယ္ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ရ ရွိခဲ့တဲ့ဘြဲ႕နဲ႔သင္ၾကားေနရတဲ့ဘာသာရပ္ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းမ်ားကိုလည္းမည္သို႔စီမံေဆာင္ရြက္မည္ကိုစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း”ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္စိုးကလႊတ္ေတာ္တြင္အႀကံျပဳ ခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*