အထင္ကရေန႔ထူးေန႔ရက္မ်ားအားသက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအတြင္းတရားဝင္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ရွိ/မရွိေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျဖၾကားသြားမႈအေပၚအလြန္စိတ္ပ်က္အားငယ္မိေၾကာင္းျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

အထင္ကရေန႔ထူးေန႔ရက္မ်ားအားသက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအတြင္းတရားဝင္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ရွိ/မရွိေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျဖၾကားသြားမႈအေပၚအလြန္စိတ္ပ်က္အားငယ္မိေၾကာင္းျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ
June 1, 2018 AsianFame MediaGroup

5:35 pm
အထင္ကရေန႔ထူးေန႔ရက္မ်ားအားသက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအတြင္းတရားဝင္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ရွိ/မရွိေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျဖၾကားသြားမႈအေပၚအလြန္စိတ္ပ်က္အားငယ္မိေၾကာင္းျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

34176285_1809587969085160_5874757379588882432_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအထင္ကရေန႔ထူးေန႔ရက္မ်ားအားသက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအတြင္းတရားဝင္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ေမးခြန္းကိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျဖၾကားသြားမႈအေပၚအလြန္စိတ္ပ်က္အားငယ္မိေၾကာင္းေျမပံုမဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပေသာဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးဒသမေန႔ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဖသန္းက”ျပည္နယ္တစ္ခု၏ျပည္နယ္ေန႔ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိလူမ်ိဳးကိုအေျခခံေသာအမ်ိဳးသားေန႔ႏွစ္သစ္ကူးေန႔စသည့္အထင္ကရေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေန႔ရက္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသူတိုင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအထင္ကရေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေန႔ရက္မ်ားအားသက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအတြင္းတရားဝင္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ”ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒအခန္း(၃)တြင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားစြာျပ႒ာန္းထားျပီးပုဒ္မ(၄)ပုဒ္မခြဲ(ဂ)မွာမိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းအရေဆာင္ရြက္ရေသာအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကိုလြတ္လပ္စြာက်င္းပခြင့္ရွိသည္ဟုျပ႒ာန္းထားေၾကာင္းဦးေဖသန္းကဆိုသည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကိုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္သက္လြင္က႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားလာပါကျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္အခ်ိန္ေလွ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းယခုအခ်ိန္အခါသည္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အားလံုးကအရွိန္အဟုန္ႏွင့္စုေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားလာပါကဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုအနည္းႏွင့္အမ်ားထိခိုက္မႈရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

34200963_1809587869085170_5987413113337544704_n

ထို႔ေၾကာင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ျပည္နယ္ေန႔မ်ားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေန႔ထူးေန႔ရက္မ်ားကို႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျပီးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွသတ္မွတ္ေပးရန္မရွိပါေၾကာင္း၎ကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္သက္လြင္၏ေျဖၾကားခ်က္ကိုဦးေဖသန္းက”တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျခင္းဥပေဒျပ႒ာန္းျပီးတဲ့ေနာက္မွာက်ြန္ေတာ္တို႔ကတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ေတြပိုျပီးေတာ့ထူးျခားလာမလားတိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီးတစ္ပါးလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ဒီအေပၚမွာအေလးထားျပီးေတာ့က်ြန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႔ဒီေမးခြန္းကိုေမးခဲ့ရတာပါ။အခုဝန္ႀကီးေျဖသြားတဲ့အတိုင္းကေတာ့က်ြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔အလြန္ပဲစိတ္ပ်က္မိပါတယ္အားလည္းငယ္မိပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဖသန္း”ဒီေဒသအတြင္းမွာတစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္တိုးလို႕ဘာမွျပသနာမျဖစ္ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို႔ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲရက္ေတြက်ြန္ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာအားျဖင့္အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါတယ္ဒီေဒသမွာအမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ယွဥ္တဲ့ဒီတစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလးကိုေတာင္မွက်ြန္ေတာ္တို႔ကလုပ္တဲ့အတြက္အေလွ်ာက္ဒီႏိုင္ငံမွာလုပ္အားပဲေလ်ာ့ဆင္းသြားသလိုလိုတိုင္းျပည္ပဲပ်က္သြားမလိုလိုအဲ့တာမ်ိဳးကေတာ့မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကိုအစိုးရ ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ့ျပီးခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္တရားဝင္ပါသလားဟုလည္းေထာက္ျပေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ခုနကက်ြန္ေတာ္တို႔သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ေဒသအာဏာပိုင္ေတြကက်ြန္ေတာ္တို႔က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျပီးေတာ့တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရကစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္သူတို႔ေဒသဆိုင္ရာျပည္နယ္နဲ႔ေဒသကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ဒီေန႔ထူးေန႔ျမတ္ရက္ေတြက်င္းပတဲ့ေန႔ကသူတို႔သာသူတို႔ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝေပးထားတယ္”ဟုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္သက္လြင္ကျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*