သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားေခၚယူ

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားေခၚယူ
April 10, 2018 Fame Asian

10:50 am
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားေခၚယူ

t

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*