ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ
April 4, 2018 Fame Asian

11:18 am
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

၁။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ မြန္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမတို႔၌ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လံုျခံဳေရးပစၥည္းမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္႐ွိပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၂။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၁-၄-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ၃၀-၄-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ၁၆၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျပန္လည္တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အဆိုျပဳလႊာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္-၄၉၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး တင္ဒါတင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ကုမၸဏီ Profile ကိုပါ တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၄။ အေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက ေအာက္ပါ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္း – ၀၆၇ – ၄၃၁၄၂၆
၀၆၇ – ၄၃၁၄၂၀

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*