သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္သစ္စက္ဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေၾကညာ

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္သစ္စက္ဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေၾကညာ
March 30, 2018 Fame Asian

9:33 am
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္သစ္စက္ဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေၾကညာ

29573084_1741236969253594_8716627315659062875_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*