အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ တည္ဆဲ အေကာက္ခြန္ဥပေဒအရ အေရးယူထားေသာ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကားအပိုပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကြျပားမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေစ်းျပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ တည္ဆဲ အေကာက္ခြန္ဥပေဒအရ အေရးယူထားေသာ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကားအပိုပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကြျပားမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေစ်းျပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္
March 12, 2018 Fame Asian

12:03 pm
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ တည္ဆဲ အေကာက္ခြန္ဥပေဒအရ အေရးယူထားေသာ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကားအပိုပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကြျပားမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေစ်းျပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္

tender1

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*