ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲရွိ Training Center အားျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္၀င္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ(Expression of Interest EOI)တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲရွိ Training Center အားျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္၀င္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ(Expression of Interest EOI)တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚ
March 8, 2018 Fame Asian

10:18 am
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲရွိ Training Center အားျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္၀င္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ(Expression of Interest EOI)တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚ

28795338_1716332135077411_2362619542318663579_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*