သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာနမွ အိတ္ဖြင့္ေလလံေခၚယူ

သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာနမွ အိတ္ဖြင့္ေလလံေခၚယူ
March 8, 2018 Fame Asian

10:19 am
သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာနမွ အိတ္ဖြင့္ေလလံေခၚယူ

28685985_1716327478411210_629355531448705771_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*