ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ
March 7, 2018 Fame Asian

11:07 am
ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

28576755_1715187801858511_6476963173271650587_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*