သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာန၊ ၁၁/၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း သစ္လုံး/ခြဲသား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေၾကညာျခင္း

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာန၊ ၁၁/၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း သစ္လုံး/ခြဲသား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေၾကညာျခင္း
February 27, 2018 Fame Asian

1:50 pm
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာန၊ ၁၁/၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း သစ္လုံး/ခြဲသား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေၾကညာျခင္း

28378694_1706724786038146_3264366797945726273_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*