လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း
February 27, 2018 Fame Asian

1:58 pm
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

28379455_1706722662705025_3608938496440232002_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*