ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မွေန၍ ေငြက်ပ္ ၇၅၃၉ ဘီလီယံ ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကေခ်းယူခဲ့ ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ေျပာ

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မွေန၍ ေငြက်ပ္ ၇၅၃၉ ဘီလီယံ ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကေခ်းယူခဲ့ ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ေျပာ
February 2, 2018 Fame Asian

6:16 pm
ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မွေန၍ ေငြက်ပ္ ၇၅၃၉ ဘီလီယံ ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကေခ်းယူခဲ့ ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ေျပာ

27545211_1704676642927944_7443211345010251596_n

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ သည္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ပမာဏထက္ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၂ေထာင္ေက်ာ္ ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္က ေခ်းယူခဲ့၍ ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ မွ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းအေပၚ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံ/ဘ႑ာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက လာေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ ရသံုးဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပေခ်းေငြကို ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ဘီလီယံဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အေျခခံထားသတ္မွတ္ေပးထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သစ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မွေန၍ ေငြက်ပ္ ၇၅၃၉ ဘီလီယံ ကို ေခ်းယူခဲ့သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ ေငြက်ပ္ ၂၅၃၉ ဘီလီယံ ပိုေနသည္ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ က ေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ က အစိုးရအဖြဲ႕ထံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ကို ျပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အေပၚ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရာတြင္ ”၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြ ရသံုးဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒအရ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ အမွတ္တကယ္ေခ်းယူႏိုင္တဲ့ ပမာဏဟာ က်ပ္ ၅၀၀၀ဘီလီယံကို အေျခခံျပီး သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ျပဳျပင္ျပီး ခန္႔မွန္းေခ်အရ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဘက္ဂ်က္လိုေငြ ၃၉၂၈ဒသမ၅၅၄ဘီလီယံ ေပၚမွာအေျခခံပါတယ္။လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအပ္ေငြစာရင္းေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လိုေငြကို ျဖည့္ဆည္းတဲ့ ေနရာမွာ ယခင္

ဘ႑ာႏွစ္ မ်ားက ေရာင္းခ်ထားတဲ့ အစိုးရရဲ႕ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား သည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ သက္တမ္း ေစ့ေရာက္မႈမ်ား ရွိတဲ့စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရျခင္းနဲ႔ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ရေငြ/သံုးေငြ အေျခအေန အရ ရေငြထက္ သံုးေငြက ပိုေနျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ျပီးေတာ့မွ ျဖည့္ဆည္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ အစိုးရရဲ႕ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးပမာဏဟာ၇၁၃၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံျဖစ္ျပီးေတာ့ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ခဲ့တဲ့ ပမာဏကေတာ့ ၄၈၃၉ဒသမ၁ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္အသားတင္ျဖည့္ဆည္းမႈဟာ ၂၂၉၅ဒသမ၅ဘီလီယံ လို႔ တြက္ခ်က္ရရွိပါတယ္။သို႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္ပကေန ေခ်းယူေငြဟာ ၄၅၈ဒသမ ၄ဘီလီယံျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းက အသားတင္ျဖည့္ဆည္းမႈသည္ ၂၂၉၅ဒသမ၅ ဘီလီယံ နဲ႔ တြက္ပါက စုစုေပါင္းေခ်းယူေငြသည္ ၂၇၅၃ဒသမ၉ ဘီလီယံ ျဖစ္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။အမွတ္တကယ္ေခ်းယူႏိုင္တဲ့ ၅၀၀၀ဘီလီယံေအာက္သာ ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သို႔ပါေသာ္လည္း လာမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳထားတဲ့အတိုင္း ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ညီညႊတ္ေစရန္ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္”ဟု ေျပာသည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*