ဌာနၾကီး ၃ ခု၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့(၇) ဖြဲ ့နဲ ့ ဖြဲ ့စည္းပံုေျပာင္းမယ့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ကို တုိင္းအစိုးရတင္

ဌာနၾကီး ၃ ခု၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့(၇) ဖြဲ ့နဲ ့ ဖြဲ ့စည္းပံုေျပာင္းမယ့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ကို တုိင္းအစိုးရတင္
February 2, 2018 Fame Asian

6:00 pm
ဌာနၾကီး ၃ ခု၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့(၇) ဖြဲ ့နဲ ့ ဖြဲ ့စည္းပံုေျပာင္းမယ့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ကို တုိင္းအစိုးရတင္

27654815_1704661369596138_145114628961720868_n

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂

ကိုလိုနီေခတ္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ့ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပန္လည္အေျခခံေရးဆြဲထားတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ က တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန ့တင္သြင္းပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈနဲ ့၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို အေျခခံျပီိးေရးဆြဲထားတဲ့ ယခု ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ ့(၁၀၇) ဦးနဲ ့အဖြဲ ့၂ ဖြဲ ့ ခြဲျပီိး ေရးဆြဲခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို ့ရန္ကုန္တုိင္္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့မွ ျမိဳ ့ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။

ယခုဥပေဒကို ျမိဳ ့ေတာ္သူျမိဳ ့ေတာ္သားမ်ား ရပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ခံစားရရွိေစဖို ့ရည္ရြယ္ျပီး တင္သြင္းတာျဖစ္တယ္လို ့ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကဆိုပါတယ္။

” ဒီအဆုိးသံသရာထဲက လြတ္ေျမာက္ေရးနည္း၏လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အစိုိးရသစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ကာလအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနဲ ့ညီညြတ္ျပီးေတာ့ ျမိဳ ့ေတာ္သူျမိဳ ့ေတာ္သားမ်ားရပိုင္္ခြင့္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အျပည့္အ၀ရယူခံစားႏုိင္ေစရန္နဲ ့လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီးရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို အစိုးရအဖြဲ ့ အစည္းဌာနအျဖစ္မွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ဌာနၾကီးသံုးခုနဲ ့ အာဏာပိုင္ (၇)ဖြဲ ့နဲ ့စီိးပြားေရး အဖြဲ ့ အစည္းမ်ားအျဖစ္္ေျပာင္းလဲဖြဲ ့စည္းႏုိင္မယ့္ ယခုဥပေဒၾကမ္းကိုျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပီးလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” လို ့သူကေျပာပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳႏုို္င္ခဲ့ရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီိကို စီမံခန္ ့ခြဲေရး၊ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးနဲ႔ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ လံုျခံဳေရးနဲ႔စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ေငြစာရင္းဌာနတို ့ကိုဖြဲ ့စည္းျပီိး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ လမ္း၊တံတားဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ ေရရရွိေရးနဲ႔ေရေပးေဝေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ ေရစီးေရလာနဲ႔ေရဆုိးစီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးနဲ႔ေစ်းမ်ား အာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ဆိုျပီိး စည္ပင္သာယာဖြဲ ့ စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူဦးေရထူထပ္သိပ္သည္းမႈနဲ ့ေရႊ ့ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ရရွိလာတဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာကေန က်ဴးေက်ာ္မႈျပႆနာေတြ၊ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈျပႆနာေတြ၊ တရားမ၀င္ေရခိုးသံုးမႈျပႆနာေတြ ၊ ယာဥ္အႏၱရာယ္ျပႆနာေတြ ၊ လွ်ပ္စစ္ခိုးယူသံုးစြဲမႈျပႆနာေတြ၊ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈျပႆနာေတြ၊ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျပႆနာေတြ စတဲ့ျပႆနာေပါင္းစံုဖန္တီးေပးလွ်က္ရွိကာအဲဒီကေန တဆင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရး၊ စီိးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ ့လူမႈေရးထိေအာင္ မေကာင္းတဲ့ရလဒ္ေတြျပန္ ့ႏွံ ့ေနတယ္လို ့ျမိဳ ့ေတာ္၀န္ကဆိုပါတယ္။

ဒီရလဒ္မ်ားဟာ ျမိဳ ့ေတာ္ကို ဖြံ ့ျဖိဳးတိုိးတက္မႈမ်ားရရွိမယ့္အစား လက္ရွိရင္ဆုိိင္ေနရတဲ့ ျမိဳ ့ျပျပႆနာေတြကိုထြက္ေပါက္မရွိေအာင္ပိတ္ဆို ့ျပီး အဆုိးသံသရာေတြထဲမွာ ၀ဲလည္လည္ ေနေစတယ္လို ့လည္းသူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဥပေဒသစ္ျဖစ္လာမယ့္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းမွာ အခန္း ၃၂ ခန္းနဲ ့ပုဒ္မ ၃၉၈ ခုပါ၀င္ျပီး ရန္ကုန္တုိင္္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းရဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ ့ အစည္းအေ၀း (၈) ၾကိမ္ထုိင္ကာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္တယ္လို ့ျမိဳ ့ေတာ္၀န္က လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုရွင္းျပပါတယ္။

ယခုဥပေဒျပဌာန္းျပီိးရင္ မျပဳလုပ္ရေသးတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ့ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း သံုးလအၾကာမွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို ့မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီကေျပာပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*