အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးေနမႈ ပံုစံကို အဌမတန္းမွစ၍ 4 Skills ပါ၀င္ေသာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ကန္႔ကြက္သူမ်ား၍ ရံႈးနိမ့္

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးေနမႈ ပံုစံကို အဌမတန္းမွစ၍ 4 Skills ပါ၀င္ေသာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ကန္႔ကြက္သူမ်ား၍ ရံႈးနိမ့္
January 22, 2018 Fame Asian

2:28 pm
အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးေနမႈ ပံုစံကို အဌမတန္းမွစ၍ 4 Skills ပါ၀င္ေသာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ကန္႔ကြက္သူမ်ား၍ ရံႈးနိမ့္
img2

အဆိုရွင္ ေဒၚထုေမ ႏွင့္ အဆိုအေပၚ ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားစာရင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္န၀ါရီ၂၂

ရခိုင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္၁၁ မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမ တင္သြင္းေသာ အဌမတန္းမွစ၍ အဂၤလိပ္စာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားနည္းတို႔ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို မွာ ယေန႔ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္၌ ကန္႔ကြက္သူမ်ား၍ ရံႈးနိမ့္သြားျပီး မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဒၚထုေမက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူငယ္တန္းမွစ၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ အဂၤလိပ္စာကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ျပဌာန္းသင္ၾကားေပးေနေသာ္လည္း အထက္တန္းျပီးဆံုးသြားသည့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသား ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္စြန္းမွာ နိမ့္က်ေနေၾကာင္း၊ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အထက္တန္းျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိေရာက္စြာေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ရန္အတြက္(Grade 9)အဌမတန္းမွစ၍ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိး(4 Skills – Reading, Writing, Speaking, Listening)ပါ၀င္ေသာစနစ္သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆို ကို တင္ခဲ့သည္။

img1

အဆိုရွင္ ေဒၚထုေမ ႏွင့္ အဆိုအေပၚ ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားစာရင္း

ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အပါအ၀င္ NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ဦး တို႔မွ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက အဆိုအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးစဥ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအထက္တန္းအဆင့္ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္စာကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိေရာက္စြာေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ရန္ သင္ရိုးမ်ား ျပင္ဆင္ေနျခင္း၊သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ဆရာ/မ မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျမွင့္မားေအာင္ သင္ၾကားေပးေနျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနပါသျဖင့္ အဆိုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိေပးပါရန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ အဆိုရွင္၏ ဆႏၵကိုေမးရာ အဆိုရွင္မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္ မထားလိုေၾကာင္း တင္ျပလာ၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ရယူခဲ့သည္။

ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၀၈ ဦးရွိရာ ေထာက္ခံသူ ၉၆ဦး၊ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၂ ဦး၊ၾကားေန ၁ဦး စုစုေပါင္း ၁၉၉ဦးတို႕မွ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ကန္႔ကြက္သူႏွင့္ ေထာက္ခံသူၾကား ကန္႔ကြက္သူက ၆ဦး ပိုမ်ားသြား၍ အဆို ရံႈးနိမ့္သြားသည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*