စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ ျမန္မာက ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ ျမန္မာက ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္
January 16, 2018 Fame Asian

2:56 pm
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ ျမန္မာက ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

26733488_1686454158083526_1073268336422217740_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈကုိစနစ္တက်ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲမႈကုိစနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္နားလည္မွဳစာခြ်န္လႊာကိုမၾကာမီ ေရးထိုးနိုင္မည္ဟုသယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွသိရသည္။

‘လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္း၊စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြနဲ႕ ျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ာတုိးခ်ဲ႕လာျခင္းနွင့္အတူ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိစြန္႕ပစ္ပစၥည္းအပါအ၀င္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈသည္ အခ်ိန္နွင့္အမွ်မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ၊ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚလာေစရန္ဦးတည္လာေၾကာင္းအဲသလိုသိသာထင္ရွားလာေနျပီျဖစ္တဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြကုိ စနစ္တက်ေျဖရွင္းနိုင္ဖုိ႕အတြက္ျမန္မာနိုင္ငံအေနအ ထားနဲ႕သင့္ေလွ်ာ္မယ့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲမႈတစ္ရပ္ကုိစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖုိ႕အတြက္အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္”ဟုသယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးအုံး၀င္းကေျပာ သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ဂ်ပန္နိုင္ငံပတ္၀န္းက်င္၀န္ၾကီးဌာနတုိ႕နွစ္နုိင္ငံၾကား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈစာခြ်န္လႊာကုိအစုိးရအဖြဲ႕သေဘာတူညီခ်က္နွင့္မၾကာမီလက္ မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားမွထြက္ရွိသည့္စြန္႕ပစ္ေရဆုိးမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊အ၀တ္အထည္နွင့္ဆုိးေဆးလုပ္ငန္းအစရွိသည့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကထြက္ရွိေသာစြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားကုိစြန္႕ပစ္နိုင္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ သရုပ္ျပသန္႕စင္မႈစနစ္တစ္ခုကုိထူေထာင္နိုင္ျခင္း၊ အမႈိက္မွစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရုံတည္ေထာင္ ျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိဂ်ပန္ႏိုင္ငံနွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနသည္ဟုသိရသည္။

ဂ်ပန္-ျမန္မာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးရက္သတၱပတ္အတြင္းႏွစ္ႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲအားယမန္ေန႔မွစ တင္ကာ(၃)ရက္တိုင္ေနျပည္ေတာ္ရွိPark Royal Hotel တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*