ယခုႏွစ္ကား တင္သြင္းရာတြင္ စည္းၾကပ္မည့္ အခြန္ႏွဳန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္းေဒၚလာငါးေထာင္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းတင္ျပလာသည့္ကားတန္ဖိုးမ်ားကိုUnder valueအျဖစ္သတ္မွတ္မည္

ယခုႏွစ္ကား တင္သြင္းရာတြင္ စည္းၾကပ္မည့္ အခြန္ႏွဳန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္းေဒၚလာငါးေထာင္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းတင္ျပလာသည့္ကားတန္ဖိုးမ်ားကိုUnder valueအျဖစ္သတ္မွတ္မည္
January 5, 2018 Fame Asian

4:41 pm
ယခုႏွစ္ကား တင္သြင္းရာတြင္ စည္းၾကပ္မည့္ အခြန္ႏွဳန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္းေဒၚလာငါးေထာင္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းတင္ျပလာသည့္ကားတန္ဖိုးမ်ားကိုUnder valueအျဖစ္သတ္မွတ္မည္

26230377_1653976877979604_4735576715109228346_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၅

ယခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြက္ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းလာသည့္အေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္မည့္ (CIF)တန္ဖိုးကိုထုတ္ျပန္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္းအေမရိကန္ေဒၚလာငါးေထာင္ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းတင္ျပလာသည့္ကားမ်ားကိုUnder Valueအျဖစ္သတ္မွတ္၍လက္ခံေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းအေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွသိရ သည္။

“အရင္ႏွစ္ေတြကလိုဆိပ္ကမ္းေရာက္(CIF) တန္ဖိုးအ ေပၚမွာအခြန္စည္းၾကပ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အမွန္တကယ္ ဝယ္ယူရင္ေပးေခ်ရတဲ့ Invoice ႏွဳန္းအတိုင္း စည္းၾကပ္မွာပါ။ဒါေပမယ့္ အဲဒီႏွဳန္း ေဒၚလာငါးေထာင္ေအာက္ ေလ်ာ့ေနရင္ေတာ့မျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔သတ္မွတ္ျပီးလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒအသစ္အရ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ႏွင့္ဘယ္ေမာင္း အမ်ိဳးအစားကားမ်ား သာယခုႏွစ္တြင္တင္သြင္း ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး(၂၀၁၄)ေမာ္ဒယ္မွစ၍သာတင္ သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏွဳန္းမွာအေမရိကန္ေဒၚလာငါးေထာင္ေအာက္မရွိႏိုင္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန အေနႏွင့္ CIF တန္ဖိုးအစား WTO သေဘာတူညီခ်က္အရ ဝယ္ယူသူ ကိုယ္တိုင္တင္ျပလာသည့္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားအတိုင္း တြက္ခ်က္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ကားတင္သြင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ဝယ္ယူရသည့္ အမွန္တကယ္တန္ဖိုး ကိုသာ တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး တန္ဖိုးေလ်ာ့တင္ျပလာပါက ေထာင္ဒဏ္ဆယ္ႏွစ္အထိ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု