မေကြးတိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစမည့္ ဂ်ာမန္နည္းပညာျဖင့္ ဝါးအသစ္ တစ္မ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္။

မေကြးတိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစမည့္ ဂ်ာမန္နည္းပညာျဖင့္ ဝါးအသစ္ တစ္မ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္။
December 28, 2017 Fame Asian

2:53 pm
မေကြးတိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစမည့္ ဂ်ာမန္နည္းပညာျဖင့္ ဝါးအသစ္ တစ္မ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္။

26001198_1645819395462019_730819368519089654_n

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ဂ်ာမန္နည္းပညာျဖင့္ဝါးအသစ္တစ္မ်ိဳးစိုက္ပ်ိဳးရန္Lippကုမၼဏီမွကမ္းလွမ္းထားသည္ဟုမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွသိရသည္။

မေကြးတိုင္းသည္Lippကုမၼဏီမွဝါးစိုက္ပ်ိဳးရန္တတိယေျမာက္ကမ္းလွမ္းခံရသည့္ေဒသျဖစ္ကာထိုစီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါကေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရွိႏိုင္မည္ဟုသိရသည္။

၎ဝါးမ်ိဳးစိတ္အသစ္သည္ဝါးပိုးဝါးထက္ပို၍ထူကာစိုက္ပ်ိဳးျပီး(၄)ႏွစ္ၾကာမွသာခုတ္လွဲေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္ထိုဝါးပင္ကိုေျမဧက(၄၅၀၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ကာအပင္မွအဆင့္ျမင့္မီးေသြးမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီဝါးကစိုက္ပ်ိဳးျပီး(၄)ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွခုတ္လို႔ရမွာျပီးေတာ့ဒီဧက၄၅၀၀၀ေက်ာ္ကေနတစ္ႏွစ္ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ၄၇၅သန္းေလာက္ရႏိုင္မယ္လို႔ကုမၼဏီကေျပာတယ္”ဟုမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳကဆိုသည္။

ဂ်ာမန္နည္းပညာျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးမည့္၎ဝါးမ်ားအတြက္လက္ရွိတြင္သစ္ေတာႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔တင္ျပထားကာအေျခအေနေကာင္းမြန္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ျပည္႔စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*