“ေဘးေပါက္”ရြာကေလး တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ

“ေဘးေပါက္”ရြာကေလး တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ
December 21, 2017 Fame Asian

3:03 pm
“ေဘးေပါက္”ရြာကေလး တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ
1

ေျမကြက္အမွတ္ ၂၀ -၂၁ ႏွင့္ အကြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအမွတ္ ၂၁ -၂၂ ေနရာတို႔တြင္တည္ရွိခဲ့စဥ္က ေဘးေပါက္ရြာ ျမင္ကြင္းမ်ား။

2

ေျမကြက္အမွတ္ ၂၀ -၂၁ ႏွင့္ အကြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအမွတ္ ၂၁ -၂၂ ေနရာတို႔တြင္တည္ရွိခဲ့စဥ္က ေဘးေပါက္ရြာ ျမင္ကြင္းမ်ား။

ရန္ကုန္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမ်ားအၾကားမွ “ေဘးေပါက္”ရြာေလး၏ အနာဂတ္မွာ လွပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဘးေပါက္ရြာေလးသည္ ေ၀(လ္)မာ ျမန္မာပို႔(တ္)တာမင္နယ္ (သီလဝါ) လီမိတက္ (Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Limited) သို႔ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အေထြေထြကုန္စည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ တင္/ခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ (MPA) မွငွားရမ္းေပးအပ္လိုက္သည့္ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၀ -၂၁ ႏွင့္ အကြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအမွတ္ ၂၁ -၂၂ ေနရာတို႔တြင္တည္ရွိခဲ့၏။

4

ေျမကြက္အမွတ္ ၂၀ -၂၁ ႏွင့္ အကြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအမွတ္ ၂၁ -၂၂ ေနရာတို႔တြင္တည္ရွိခဲ့စဥ္က ေဘးေပါက္ရြာ ျမင္ကြင္းမ်ား။

ေျမကြက္အမွတ္ ၂၀ – ၂၁ ေပၚတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၉၁ အိမ္ေထာင္ရွိေနျပီး၊ အကြက္အမွတ္ ၂၂ ေပၚတြင္ ၇၂ အိမ္ေထာင္ရွိၾကကာ စုစုေပါင္း က်ဴးေက်ာ္တဲ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၃ စုရွိသည့္ ရြာေလးျဖစ္သည္။ ယင္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေ၀(လ္)မာကုမၸဏီ (Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Limited)ကျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိုစနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည့္အျပင္၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ (MPA) မွ ငွားရမ္းေပးအပ္လိုက္သည့္ ေျမဧရိယာအတြင္း စိုက္ပ်ဴိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ လယ္သမား ၉ ဦးတို႔ကို လည္းေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေသး၏။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ေဘးေပါက္ရြာတြင္ ေနထုိင္ၾကသူတုိ႔အား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႔(MPA) ႏွင့္ ေဘးေပါက္ရြာ သူရြာသားမ်ားေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားကို အေျချပဳကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။

6

ေျမကြက္အမွတ္ ၂၀ -၂၁ ႏွင့္ အကြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအမွတ္ ၂၁ -၂၂ ေနရာတို႔တြင္တည္ရွိခဲ့စဥ္က ေဘးေပါက္ရြာ ျမင္ကြင္းမ်ား။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ေဘးေပါက္ရြာသူရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ သေဘာတူေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳင္သာယာ ၆ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ၾကရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ရြာသူရြာသားတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည့္ အဆိုပါေနရာကို ေက်းရြာသစ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျပီး လယ္သမားမ်ားကိုလည္း သူတို႔ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။

5

ေျမကြက္အမွတ္ ၂၀ -၂၁ ႏွင့္ အကြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအမွတ္ ၂၁ -၂၂ ေနရာတို႔တြင္တည္ရွိခဲ့စဥ္က ေဘးေပါက္ရြာ ျမင္ကြင္းမ်ား။

3

ေျမကြက္အမွတ္ ၂၀ -၂၁ ႏွင့္ အကြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအမွတ္ ၂၁ -၂၂ ေနရာတို႔တြင္တည္ရွိခဲ့စဥ္က ေဘးေပါက္ရြာ ျမင္ကြင္းမ်ား။

ယခုေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ခိုင္မာျပီ

ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား မခိုင္မာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု ေက်းရြာသစ္တြင္မူ တရား၀င္ ခိုင္မာသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရရွိၾကေလျပီ။ ထို႔အျပင္ ရြာသားမ်ားေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္တြင္
ေရေကာင္းေရသန္႔မ်ားရွာေဖြဖန္တီးေပးခဲ့ျပီး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မိလႅာကန္၊ ေရဆိုးစြန္႔စနစ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကိုပါ စီစဥ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူေနမႈပါ တိုးတက္လာခဲ့၏။

ယင္းေနရာသစ္ ရြာသစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ အိမ္ေျခ ၁၆၃ လုံးမွာလည္း ေပ ၄၀ x ၅၀ အက်ယ္ အိမ္၀ိုင္းေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ၁၆ေပ x ေပ ၂၀ အက်ယ္ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ေခါင္မိုးမ်ား၊ သစ္သာနံရံႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ မိလႅာကန္၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ျခံစည္းရိုးႏွင့္ ေရေမာ္တာမ်ားကိုပါ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။

ေဘးေပါက္ရြာသစ္တြင္ ၆.၆/၀.၄ ေကဗြီ၊ ၂၀၀ ေကဗြီေအ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲရုံကိုလည္းတပ္ဆင္ေပးထားျပန္၏။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုအတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေသာက္သုံးေရကန္၊ ေဆးကုခန္း၊ ဓမၼာရုံ အစရွိသည္သည့္ လူမႈ၀န္းက်င္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေ၀(လ္)မာ ကုမၸဏီ (Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Limited) မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ရြာသူရြာသားတို႔သည္ ယခင္ က်ဴးေက်ာ္ဘ၀ႏွင့္ ျခားနားစြာေနထိုင္ၾကရေလျပီ။

25498288_1639225226121436_4714791937865688954_n

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳင္သာယာ ၆ မွ ေက်းရြာသစ္ျမင္ကြင္းမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္းရွိလာျပီ

ေနစရာထိုင္စရာျပည့္စုံျပီဆိုတိုင္းလည္း အလုပ္အကုိင္က လိုေသးသည္။ ထို႔အတြက္ကိုလည္း လက္ရွိ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အေထြေထြကုန္စည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ တင္/ခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ေဒသခံေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားအား ဦးစားေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ အလုပ္မ်ားခန္႔အပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ယင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပီးစီးသြားလွ်င္လည္း သီလ၀ါ ဆိပ္ခံတံတားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာဦးမည္ျဖစ္ရာ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ ပူပန္ေနရန္ မလိုေတာ့ျပန္။

ယင္းသို႔ေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ကား အတူတကြပူးေပါင္းပါ၀င္လက္တြဲၾကမႈ၏ ရလာဒ္ေကာင္းပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ “ေ၀(လ္)မာကုမၸဏီ (Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Limited) အေနနဲ႔လဲ ကုမၸဏီနဲ႔အတူ အတူတကြပူးေပါင္းလက္တြဲပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကတဲ့ ေဒသခံေက်းလက္ေနလူထုအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေကာင္းက်ဳိးရလာဒ္ေတြကို မွ်ေ၀ခံစားသင့္တယ္လို႔ အေလးအနက္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ႔လဲ ျပည္တြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔အတူတကြ ပူးေပါင္းျပီး စီးပြားေရးတြင္သာမက ေဒသခံလူထုအတြက္ လူမႈေရးအရပါ ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္”ဟု “ေ၀(လ္)မာကုမၸဏီ (Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Limited)မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာပါသည္။

25446388_1639225162788109_4787160982316055997_n

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳင္သာယာ ၆ မွ ေက်းရြာသစ္ျမင္ကြင္းမ်ား

ေ၀(လ္)မာ ျမန္မာပို႔(တ္)တာမင္နယ္ (သီလဝါ) လီမိတက္ (Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Limited) သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္၊ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ အေထြေထြကုန္စည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ တင္/ခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

25507878_1639225282788097_8887348696870574961_n

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳင္သာယာ ၆ မွ ေက်းရြာသစ္ျမင္ကြင္းမ်ား

PP

25446142_1639225106121448_6728313723990962156_n

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳင္သာယာ ၆ မွ ေက်းရြာသစ္ျမင္ကြင္းမ်ား

25659684_1639225172788108_2580811156340094883_n (1)

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳင္သာယာ ၆ မွ ေက်းရြာသစ္ျမင္ကြင္းမ်ား

25550370_1639225259454766_2238210113589163143_n

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳင္သာယာ ၆ မွ ေက်းရြာသစ္ျမင္ကြင္းမ်ား

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*