စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ၄ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူလို

စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ၄ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူလို
December 21, 2017 Fame Asian

5:36 pm
စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ၄ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူလို

25508217_1660168557378753_7413038955344387634_n

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ၂၁

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ၄ဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခံယူလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအရာရွိက Popular News ကိုေျပာသည္။

ထို ၄ဦးသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္မွ စတင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ PR (ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲ ေနထုိင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳထားသူ) လက္မွတ္ကို ရရွိထားေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္း တို႔ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျပီးေနာက္ပိုင္း ယင္းေကာ္မတီက ထုတ္ေပးသည့္ PR လက္မွတ္ကို ရျပီးကာမွ ထိုလက္မွတ္ကို စြန္႔လႊတ္ျပီး၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ျပန္လည္ ခံယူလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာေသာ အေရအတြက္မွာယခု၄ဦးပါ ပါမွ ၆ဦးသာ ရွိေသးသည္ဟု သိရသည္။

ပထမ ၂ဦးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားပင္ ပါသည္ဟု ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအရာရွိက ႏုိင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္စနစ္ကို မေလွ်ာက္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္တိုက္ရိုက္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းတို႔လည္း ရွိေနျပီး၊၂ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အေယာက္ ၁၀၀ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

”သူတို႔က တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ၾကတာေပါ့၊PR ကိုမေလွ်ာက္ၾကေတာ့ဘဲ”ဟု အထက္ပါအရာရွိက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္စနစ္(PR)ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္မွ စတင္ျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ ႏွင့္ ေသြးခ်င္းဆက္စပ္သူ ႏုိင္ငံျခားသားဟူ၍ အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိး သတ္မွတ္ကာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံကာ ဗဟုိ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စီစစ္ျပီး လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးေနသည္။

စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလကုန္အထိ PR ေလွ်ာက္ထား သူ စုစုေပါင္း ၄၂၉ ဦးထဲမွ ၃၅၂ ဦးကို လူေတြ႕ စစ္ေဆးျပီး နည္းဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသူ တို႔ကို ျငင္းပယ္ကာ ၃၃၈ ဦးကို အၿမဲေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

MTA

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*