လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူသက္သာခြင့္မ်ားခံစားရမည္

လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူသက္သာခြင့္မ်ားခံစားရမည္
December 13, 2017 Fame Asian

10:57 am
လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူသက္သာခြင့္မ်ားခံစားရမည္

25289171_1651786541550288_3719904471539968315_n

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္

လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူသက္သာခြင့္မ်ားကိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီတေျပးညီခံစားခြင့္ျပဳမည္ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိလယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ကိုတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာလယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာ ျဖင့္ဝယ္ယူရရွိေစေရး တို႕အတြက္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားကုမၼဏီမ်ားသာမကႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကိုပါတင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

“လယ္ယာက႑တိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ သမရိုးက် စိုက္နည္းစနစ္ေတြအစား ေခတ္မီနည္းစနစ္ေတြ ေျပာင္းရပါမယ္ အဲဒီလိုေျပာင္းတဲ႔ေနရာမွာ အရင္လိုဘဲ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေလအလြင့္ မ်ားျပီး အရည္အေသြးက်ဆင္းတာေတြ ရွိလာမွာပါ။ဒါေၾကာင့္ စက္ကိရိယာေတြ အစားထိုး သံုးစဲြႏိုင္ဖို႔ ဖက္စပ္ကုမၼဏီေတြကိုလည္း တင္သြင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳလိုက္တာပါ”ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္သတ္မွတ္ထားသည့္HS Codမ်ားကိုသာတင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိၿပီးေရာင္းခ်ရာတြင္ဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ျပန္ထားေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားတင္သြင္းမည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္လက္မွတ္ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွထုတ္ေပးသည့္Form 6/26 တို႔ႏွင့္အတူ Bank Statementမ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီးႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအားတင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည့္ကုန္ပစၥည္းစာရင္းမ်ားကိုလိုအပ္သလိုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*