ျမန္မာနိုင္ငံ လူဦးေရ၏ (၁၅)သန္းေက်ာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာေနထိုင္ ေနရေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာနိုင္ငံ လူဦးေရ၏ (၁၅)သန္းေက်ာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာေနထိုင္ ေနရေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္ ထုတ္ျပန္
December 12, 2017 Asian Fame

1:52 pm
ျမန္မာနိုင္ငံ လူဦးေရ၏ (၁၅)သန္းေက်ာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာေနထိုင္ ေနရေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္ ထုတ္ျပန္

poor(ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂)

ျမန္မာနိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန ေလ့လာ စိစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတဲြ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ၄င္းအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ၏ (၁၅.၈)သန္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သိသာစြာ က်ဆင္းခဲ့ျပီး (၂၀၁၅) ခုနွစ္တြင္ (၄၈.၂)ရာခိုင္နွုန္းမွ (၃၂.၁) ရာခိုင္နွုန္း အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ (၁၃.၈)သန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား တြင္ေနထိုင္ၾကျပီး(၂)သန္းခန့္မွာ ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူတို့၏ ဘဝ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာ မ်ားနွင့္ လကၡဏာရပ္ ယင္းတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အားအေသးစိတ္သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဘဝ အေျခအေန တိုးတက္ ျမွင့္တင္လာေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္ေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ တင္က ဆိုသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မွဳမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး အေပၚ သက္ေရာက္မွဳ ျဖစ္ေစေၾကာင္း အဓိကေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းအျပင္ က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ တစ္နွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္နိုင္သည့္ ေန႔ရက္(၄)ရာခိုင္နွဳန္းခန္႔ဆံုးရွံဳး ေနရေၾကာင္း ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*