စနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ KG + 12 သို႔ ေျပာင္းလဲမႈ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပီးဆံုးမည္

စနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ KG + 12 သို႔ ေျပာင္းလဲမႈ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပီးဆံုးမည္
November 22, 2017 Asian Fame

12:14 pm
စနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ KG + 12 သို႔ ေျပာင္းလဲမႈ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပီးဆံုးမည္

ေနျပည္ေတာ္၊ႏို၀င္ဘာ ၂၂

စနစ္ေဟာင္း မွ စနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ KG + 12 သို႔ ေျပာင္းလဲေနမႈမွာ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပီးဆံုးမည္ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ ယခင္စနစ္ေဟာင္းမွာ သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ ပညာသင္ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၁၁ႏွစ္သာရွိသည္။ ယခုေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ စနစ္သစ္အရ ကေလးမ်ားသည္ KG တန္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၃ႏွစ္ အထိ အေျခခံပညာေရးကို ပညာသင္ၾကားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ မွစကာ သူငယ္တန္းကို သင္ရိုးသစ္ျဖင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက စနစ္ေဟာင္းမွ စနစ္သစ္သို႔ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို စနစ္သစ္ျဖင့္ သင္ၾကားလွ်က္ရွိကာ ေရွ႕လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္းကို စနစ္သစ္ျဖင့္ သင္မည္ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာညီလွငယ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အတန္း၃တန္း၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ သင္ရိုးသစ္မ်ားအတြက္ ဆရာ/မမ်ားကို သင္တန္းေပးေနျပီး၊လက္ေတြ႕ သင္ၾကားမႈမ်ားလည္း ျပဳေနေၾကာင္း ေဒါက္တာညီလွငယ္က ဆက္ေျပာသည္။ ယခင္စနစ္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ သူငယ္တန္းအပါအ၀င္ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၁ႏွစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မမွီဟု ပညာေရးတာ၀န္ရွိသူတို႔က မီဒီယာကို ေျပာဆိုထားသည္။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*