အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက ဆရာ/မမ်ား၏ သင္ၾကားမႈႏွင့္အရည္အေသြးပိုင္းအားနည္းေနဟု အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္မွတ္ခ်က္ျပဳ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက ဆရာ/မမ်ား၏ သင္ၾကားမႈႏွင့္အရည္အေသြးပိုင္းအားနည္းေနဟု အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္မွတ္ခ်က္ျပဳ
November 17, 2017 Asian Fame

7:02 pm
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက ဆရာ/မမ်ား၏ သင္ၾကားမႈႏွင့္အရည္အေသြးပိုင္းအားနည္းေနဟု အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္မွတ္ခ်က္ျပဳ
1

ပညာေရးေကာလိပ္တစ္ခုက ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းတစ္ခုသို ့တက္ေရာက္ေနသူမ်ား

ေနျပည္ေတာ္၊ နုိ၀င္ဘာ ၁၇

တကၠသိုလ္ဆရာ/မမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ အားနည္းေနျပီး ထိုထဲတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားက ဆရာ/မမ်ားက အေရအတြက္အမ်ားဆံုးေနေၾကာင္း အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားပါသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုအမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ယခုရက္ထဲ ေရးသားတင္ျပထားသည္။

ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အၾကံဥာဏ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ယင္းေကာ္မရွင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလထိ ၆ လတာကာလအတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာထိုအစီရင္ခံစာကို ယခုရက္ထဲတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

ထိုေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္ကမွ စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတာ၀န္ခံရသည့္ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ (၈၄)၊အခန္း(၆) သံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္းအစ၌ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပထားရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊သုေတသနမွာ အလြန္အားနည္းေနေၾကာင္း၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္သင္တန္းအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ အေတာ္အားနည္းေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ အားနည္းေနေၾကာင္း ဦးစြာေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

၀ိဇၨာ/သိပၸံ၊နည္းပညာ၊ကြန္ပ်ဴတာ၊ပညာေရးႏွင့္ေဆးပညာ စသည့္ တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ႏွင့္ေက်ာင္းတစ္ခုျခင္းစီအလိုက္ ဆရာ/မ မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားရာတြင္ ပညာေရးက ၈၇ ရာခိုင္းႏႈန္း၊နည္းပညာက၆၄ရာခိုင္ႏႈန္း၊ကြန္ပ်ဴတာက၄၈ရာခိုင္ႏႈန္း၊ေဆးပညာက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊၀ိဇၨာ/သိပၸံဆရာ/မ မ်ားက ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အားနည္းေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သင္ၾကားေရးပိုင္းႏွင့္သင္တန္းမ်ားအပိုင္းနွင့္ပတ္သတ္၍လည္း ေကာ္မရွင္က ေဆးေက်ာင္းမ်ား ကသာ အားနည္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းဆံုးဟု ေဖာ္ျပထားျပီး က်န္ေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ၾကားမႈႏွင့္သင္တန္းမ်ားက ဆိုးရြားမႈရွိေနေၾကာင္းေျပာဆိုထားသည္။

ထိုသို႔ေဖာ္ျပထားရာတြင္ ပညာေရးက ၉၆ရာခိုင္းႏႈန္း၊နည္းပညာက၇၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ကြန္ပ်ဴတာက၇၄ရာခိုင္ႏႈန္း၊ေဆးပညာက ၆ရာခိုင္ႏႈန္း၊၀ိဇၨာ/သိပၸံဆရာ/မ မ်ားက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟု အစီရင္ခံထားသည္။

သုေတသနပိုင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍မူ ေဆးေက်ာင္းမ်ားအပါအ၀င္ က်န္ေက်ာင္းအားလံုးလုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းၾကကာ အားနည္းမႈရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးက ၁၀၀ရာခိုင္းႏႈန္း၊နည္းပညာက ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္း၊ကြန္ပ်ဴတာက ၉၈ရာခိုင္ႏႈန္း၊ေဆးပညာက ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀ိဇၨာ/သိပၸံဆရာ/မ မ်ားက ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟု အားနည္းေနဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ တကၠသိုလ္ဆရာ/မ မ်ား၏ အရည္အေသြး၊သင္ၾကားနည္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ/မမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းခန္႔က ”ဆရာ/မေတြရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ သင္ၾကားမႈ၊ျပီးေတာ့ သုေတသနပိုင္း ဒါေတြမွာ အားနည္းေနတာေတြကို လက္ခံပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အဲ့ေလာက္ထိၾကီးလား ဆိုတာကိုေတာ့ ဘာနဲ႔ တိုင္းတာ တာလဲ။ဒါကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ္”ဟု ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္၏ ၂/၂၀၁၇ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးေထာက္ျပၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ေက်ာ္က ထိုအစီရင္ခံစာ အေပၚ အလံုးစံုမဟုတ္ေသာ္လည္းေက်နပ္မႈ ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ”ဘသ တစ္သက္တာမွာ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မေတြ႕ဘူးတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယင္းအျပင္ NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစိန္စိန္ေရႊလတ္ ကပါ အစီရင္ခံစာေကာင္းတစ္ခုဟု ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ယေန႔ အေျခခံပညာေရးတြင္ တာ၀န္ယူေနၾကသည့္ ဆရာ/မ မ်ားသည္ အရည္အေသြးပိုင္း၊သင္ၾကားမႈပိုင္း၊သုေတသနပိုင္း အစစအရာရာအားနည္းေနသည့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/မ မ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာ၍
အေျခခံပညာေရးက ဆရာ/မမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းကိုပါ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။အစီရင္ခံစာတြင္ အေျခခံပညာေရးက ဆရာ/မမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းကိုအကဲျဖတ္ထားမႈ မပါေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ/မမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းခန္႔က တကၠသိုလ္ဆရာ/မ မ်ား၏ အရည္အေသြး၊သင္ၾကားနည္း အားနည္းလာရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ (၁) လူမွန္ေနရာမွန္ မျဖစ္ျခင္း၊(၂)အရည္အေသြးမမွီဘဲ၊၀ါသနာမပါဘဲ လာဘ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆရာ/မျဖစ္လာသူမ်ား ရွိေနျခင္း၊ဆရာ/မ မ်ားကို သုေတသနမ်ားျပဳခိုင္းရမည့္အစား မဆိုင္သည့္ အျခားအလုပ္မ်ား ဥပမာ အေပါက္ေစာင့္ခိုင္းသည့္ကိစၥ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သူ႕အျမင္ကို ေျပာသည္။

MTA

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*