အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေျပာင္းရန္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုက္တြန္း

အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေျပာင္းရန္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုက္တြန္း
November 14, 2017 Asian Fame

3:29 pm
အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေျပာင္းရန္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုက္တြန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ႏို၀င္ဘာ၁၄

ယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမ က ” ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သူငယ္တန္းမွစ၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (အထက္တန္း) ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္အထိ အဂၤလိပ္ဘာသာကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေပးေနေသာ္လည္း အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရးၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေျပာဆို ဆက္သြယ္နိုင္စြမ္းမွာ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တန္းပညာေရး ၿပီးဆုံးခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိေရာက္စြာ ေရးသားေျပာဆို ဆက္သြယ္နိုင္ရန္အတြက္ (Grade 9) အ႒မတန္းမွ စတင္၍ အဂၤလိပ္စာဘာသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပုံနည္းစနစ္မ်ား အကဲျဖတ္စနစ္ (စာေမးပြဲ)ကို ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စြမ္းရည္ ၄မ်ိဳး (4skills-Reading, writing, speaking, Listening) ပါဝင္ေသာ စနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆို ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မရွိသျဖင့္ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလွမ္းေကာင္းမ်ားဆံုးရံႈးေနၾကရေၾကာင္း အဆိုရွင္က ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စာ ကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသင္ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေျပာဆို ဆက္သြယ္နိုင္စြမ္းမွာ နိမ့္က်ေနသည့္အေပၚ အဆိုရွင္ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၾက၍ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ရက္ကို လႊတ္ေတာ္က မေျပာေသးေပ။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*