အလုပ္သမား အေရအတြက္ (၁၅)ဦးထက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ အက်ံဳးဝင္ေစရန္ ေဆြးေႏြးေန

အလုပ္သမား အေရအတြက္ (၁၅)ဦးထက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ အက်ံဳးဝင္ေစရန္ ေဆြးေႏြးေန
October 2, 2017 Asian Fame

1:47 pm
အလုပ္သမား အေရအတြက္ (၁၅)ဦးထက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ အက်ံဳးဝင္ေစရန္ ေဆြးေႏြးေန

job(ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂)

အလုပ္သမားအေရအတြက္ (၁၅)ဦးမျပည့္သည့္ လုပ္ ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အလုပ္သမား မ်ားကိုပါ တစ္ရက္ လုပ္ခလစာအနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အက်ံဳးဝင္ၿပီး ခံစားခြင့္ရႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္ၫွိႏွိုင္းအစည္းအေဝး တြင္ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးလွ်က္ ရွိေနသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ တြင္ျပဌာန္းခဲ့သည့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္(၃၆၀၀)ႏွဳန္းကို အလုပ္သမားအေရအတြက္ (၁၅)ဦး ထက္ ပိုမိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာ အက်ံဳးဝင္သည္ဟု ပါရွိခဲ့သည္။ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုႀကီးမ်ား မွလဲြ၍ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာအလုပ္သမား ဦးေရ(၁၅)ဦးမျပည့္သျဖင့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မခံစားရေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားမွ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က “အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကိုသာ ၾကည့္ၿပီး မေဆြးေႏြးၾကေစလိုဘဲ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား(၂)ဖက္စလံုး မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎က “ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ တစ္ရက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ(၃၆၀၀)သည္ အိမ္လခအပါအဝင္ေနထိုင္မွဳစာရိတ္ျမင့္မားသည့္အတြက္ မလံုေလာက္ေသာ္လည္း အျခား တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕တြင္ ေလာက္ငႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္ “ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာျပင္ဆင္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဖက္ကို သာမက တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားဖက္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရန္ လိုေၾကာင္း တတ္ေရာက္လာသည့္ပညာရွင္မ်ားကေဆြးေႏြးေနသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ အလုပ္သမား အေရအတြက္ အနည္းငယ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနၾကသည့္အတြက္ အလုပ္သမားဦးေရ (၁၅)ဦးျပည့္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပည့္သည္ျဖစ္ေစ အေျခခံ လုပ္ခလစာကို ျပည့္ဝစြာ ခံစားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္ျခင္းကို (၂)ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံ လစာမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*