(၅)လ အတြင္းႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏ (၄)ဘီလီယံနီးပါးအထိ ေရာက္ရွိလာ

(၅)လ အတြင္းႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏ (၄)ဘီလီယံနီးပါးအထိ ေရာက္ရွိလာ
September 7, 2017 Fame Asian

12:03 pm
(၅)လ အတြင္းႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏ (၄)ဘီလီယံနီးပါးအထိ ေရာက္ရွိလာ

21371421_1816640618596912_3615894196498705784_n

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ (၅)လအတြင္း ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏ (၃.၆၉)ဘီလီယံႏွင့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ ပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈၉)သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေ ဒၚလာ(၃.၈၉) ဘီယီယံေက်ာ္ (၄)ဘီလီယံနီးပါး အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မရွင္ MIC အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏ ကန္ေဒၚလာသန္း(၁၉၀)ေက်ာ္ရွိ လုပ္ငန္း(၈)ခုကို ထပ္မံခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

MICမွခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းရွိလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္ေနရာေပါင္း (၁၃၀၀)ေက်ာ္အထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့သည္ ။ေနာက္ဆံုးခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ စက္မွဳလုပ္ငန္း(၃)ခု၊ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း(၂)ခု၊ အျခားဝန္ေဆာင္မွဳ က႑လုပ္ငန္း(၂)ခုႏွင့္ လယ္ယာက႑လုပ္ငန္း(၁)ခုတို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၁.၄)ထရီလီယံ အထိ ရွိလာေၾကာင္း MIC၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*