ဘီးလင္းသၾကားစက္တြင္ ပထမအဆင့္တစ္ရက္တန္ (၃၀၀)က် စက္ရံုငယ္ တည္ေဆာက္ လည္ပတ္မည္။

ဘီးလင္းသၾကားစက္တြင္ ပထမအဆင့္တစ္ရက္တန္ (၃၀၀)က် စက္ရံုငယ္ တည္ေဆာက္ လည္ပတ္မည္။
August 28, 2017 Fame Asian

3:58 pm
ဘီးလင္းသၾကားစက္တြင္ ပထမအဆင့္တစ္ရက္တန္ (၃၀၀)က် စက္ရံုငယ္ တည္ေဆာက္ လည္ပတ္မည္။

sss

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၈

ကုမၸဏီသို႔ငွားရမ္းထားေသာ ဘီးလင္းသၾကားစက္ တြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေဒသခံၾကံစိုက္ေတာင္သူမ်ား အဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၃၀၀) က် သၾကားစက္ရံုငယ္ တည္ေဆာက္ျပီး လည္ပတ္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနမွသိရသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဘီးလင္း မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ဦးတင္ကိုကိုဦး ေမးျမန္းေသာ “ကုမၸဏီသို႔ ငွားရမ္းထားေသာ ဘီးလင္းသၾကားစက္ကို လည္ပတ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ ေနသည္ႏွင့္ ႀကံစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ႀကံမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဝယ္ယူၿပီး အာမခံခ်က္မည္မၽွေပးႏိုင္မည္နည္း” ေမးခြန္းကို စက္မႈ၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အဆိုပါဘီးလင္းသၾကားစက္ကို ငွားရမ္းထားသည့္ကုမၸဏီမွာ Super One Dragon Co.,Ltd. ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဘီးလင္းသၾကားစက္ရံု လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံၾကံေတာင္သူမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိ ၾကံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရရွိႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၃၀၀) ႀကိတ္ဝါးထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ သၾကားစက္ငယ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ပထမအဆင့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ Suger Mill Section အတြက္ စက္(၁၆) မ်ိဳး၊ Juice Section အတြက္ စက္(၁၁) မ်ိဳးတို႔ကို တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားက ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ဆိုသည္။

Time Schedule အရ လာမည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလလယ္တြင္ စက္စတင္တပ္ဆင္မည္ျဖစ္၍ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ စက္တပ္ဆင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တတိယပတ္တြင္ စက္စမ္းသပ္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ ၾကံရာသီတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၃၀၀) က် သၾကားစက္ငယ္ကို စမ္းသပ္လည္ပတ္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၾကံရာသီစက္လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္း(၅၀) ဦးခန္႔ ထပ္မံခန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လံုေလာက္သည့္ ၾကံစိုက္ဧက တိုးျမႇင့္ရရွိေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၁၅၀၀) က် သၾကားစက္ကို စက္စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသြားသည္။

ဘီးလင္းသၾကားစက္အပါအ၀င္ စက္ရံု ၉ ခုကို ႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက စတင္တာ၀န္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

YL
Photo- Ko Nyunt

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*